Regulamin Ekspert PGEE 2020/2021

REGULAMIN KONKURSU „EKSPERT PGE EKSTRALIGI”

Obowiązuje w edycji 2020/2021

Konkurs z dziedziny sportu – z wiedzy o żużlu (dalej: „Konkurs”)

Postanowienia ogólne. 

 1. Organizator Konkursu.

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jana Pestalozziego 3 (85-095), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000264778, NIP: 554-269-43-84 (dalej: „Organizator”), będąca spółką zarządzającą ligą zawodową w sporcie żużlowym, tj. rozgrywkami PGE Ekstraligi o Drużynowe Mistrzostwa Polski na żużlu.

 1. Oficjalny patron medialny

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A (02-231 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004.

 1. Rodzaj Konkursu.

Konkurs z dziedziny sportu – z wiedzy o żużlu.

 1. Formuła Konkursu.

Formuła Konkursu jest dwuetapowa: I etap – online: aplikacja mobilna PGE Ekstraligi (runda eliminacyjna); II etap – odpowiedzi ustne na pytania w miejscu wyznaczonym przez Organizatora (runda finałowa). W razie braku możliwości zorganizowania II etapu wynikami ostatecznymi będą wyniki po I etapie.

Konkurs polega na udzielaniu odpowiedzi na testowe pytania z wiedzy o żużlu w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, którą można pobrać na urządzenia mobilne https://ekstraliga.pl/spolka-ekstraliga/pge-ekstraliga-aplikacja-mobilna/.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ukończenie 18 roku życia i zalogowanie się do aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi poprzez podanie wskazanych tam danych logowania (dotyczy rundy eliminacyjnej) oraz stawienie się w miejscu organizacji finału Konkursu w celu udzielenia odpowiedzi ustnych na pytania zadane przez moderatora/eksperta (runda finałowa) – w przypadku jej rozgrywania

 1. Cel Konkursu.

Celem Konkursu jest promocja żużla.

Zasady ogólne Konkursu.

W Konkursie odbywają się dwa etapy:

 1. I etap: 10 rund eliminacyjnych (rundy składające się z 5 – 15 pytań zamkniętych, punktowanych zgodnie z określoną wagą pytań – uzależnioną od stopnia ich trudności, tj. pytania za: 1, 2, 3, 4 lub 5 pkt) odbywa się wyłącznie w trybie online, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącza internetowego Uczestnika Konkursu;
 2. II etap: 1 runda finałowa (z pytaniami zadawanymi przez moderatora/eksperta w miejscu wyznaczonym przez Organizatora). Wyłącznie w przypadku jej przeprowadzenia.

Ad. 1: I etap (rundy eliminacyjne)

 1. Odbędzie się 10 rund eliminacyjnych.
 2. Rundy eliminacyjne składające się z 5 – 15 pytań testowych zamkniętych. Uczestnik udziela odpowiedzi poprzez jej zaznaczenie w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.
 3. Tylko 1 z 4 odpowiedzi na każde zadane pytanie jest prawidłowa.
 4. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie oznacza przyznanie punktów zgodnych z wagą pytania (uzależnioną od stopnia jego trudności) określoną w pytaniu: 1, 2, 3, 4 lub 5 pkt.
 5. Brak udzielenia odpowiedzi na pytanie w części eliminacyjnej lub udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi oznacza 0 punktów.
 6. Na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań w rundzie eliminacyjnej Uczestnik ma 20 sek.
 7. Udzielenie odpowiedzi lub brak udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym czasie oznacza automatyczne przejście do kolejnego pytania.
 8. Nie ma możliwości poprawienia swojej odpowiedzi po jej wybraniu.
 9. Suma punktów z każdej rundy eliminacyjnej tworzy klasyfikację generalną Uczestników publikowaną w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi w określonym czasie podanym przez Organizatora po każdej rundzie.
 10. 8 Uczestników z największą liczbą punktów ze wszystkich 15 rund eliminacyjnych uzyskuje awans do rundy finałowej (II etap) w przypadku jej zorganizowania
 11. W przypadku równej liczby punktów dwóch lub większej liczby Uczestników o kolejności na miejscu 8 w klasyfikacji generalnej po rundach eliminacyjnych (I etap) warunkującym awans do rundy finałowej (II etap), decyduje w kolejności:
 • większa liczba punktów zdobytych przez Uczestnika w:
 • 10 runda eliminacyjna,
 • 9 runda eliminacyjna,
 • 8 runda eliminacyjna,
 • 7 runda eliminacyjna,
 • 6 runda eliminacyjna,
 • 5 runda eliminacyjna,
 • 4 runda eliminacyjna,
 • 3 runda eliminacyjna,
 • 2 runda eliminacyjna,
 • 1 runda eliminacyjna,
  zasada z pkt 1) stosuje się tylko w przypadku równej liczby punktów pomiędzy zainteresowanymi Uczestnikami pretendującymi do miejsca 8 po rundach eliminacyjnych, mającymi taką samą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej po przeprowadzeniu 10 rund eliminacyjnych.
 1. Punkty do klasyfikacji generalnej naliczane są z każdej z 10 rund eliminacyjnych (I etap) na konto Uczestnika w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.
 2. Do Konkursu Uczestnik może dołączyć na każdym etapie rund eliminacyjnych (I etap).
 3. Każda z rund eliminacyjnych (I etap) odbywa się według terminarza Konkursu (określającego daty i godziny) wyznaczonego przez Organizatora.

Ad. 2: II etap (runda finałowa)

 1. Do rundy finałowej (II etap) kwalifikowani są Uczestnicy z miejsc od 1 do 8 po wszystkich 10 rundach eliminacyjnych (I etap). Dotyczy to tylko sytuacji, gdy będzie przeprowadzona runda finałowa.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w rundzie finałowej, gdy będzie zorganizowana któregokolwiek z zakwalifikowanych do niej Uczestników rund eliminacyjnych, jego miejsce zajmuje kolejny Uczestnik klasyfikacji generalnej po wszystkich 10 rundach eliminacyjnych.
 3. Runda finałowa odbywa się z udziałem 8 Uczestników zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej (w przypadku jej organizowania)
 4. Runda finałowa odbywa się we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie zgodnie z terminarzem Konkursu (w przypadku jej organizowania)
 5. Organizator nie pokrywa jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem Uczestników w rundzie finałowej (w tym nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników na rundę finałową) w przypadku jej organizowania.
 6. Runda finałowa – w przypadku jej organizowania – polega na:

1) zadaniu każdemu jej Uczestnikowi 3 pytań teoretycznych otwartych z puli 24 pytań finałowych (punktacja 0 pkt za złą odpowiedź lub jej brak, 1 pkt za poprawną odpowiedź);

2) zadaniu każdemu jej Uczestnikowi 1 dodatkowego pytania od eksperta/moderatora punktowanego w skali 0 – 3 pkt.

 1. Pytania zadawane są w kolejności Uczestników od 1 do 8. Kolejność wynika z miejsc zajętych po 10 rundach eliminacyjnych. Najpierw zadawane są pytania teoretyczne, potem pytanie od eksperta/moderatora.
 2. Pytania Uczestnikom zadawane są przez eksperta/moderatora wyznaczonego przez Organizatora.
 3. Uczestnik udziela odpowiedzi ustnej na zadane mu pytania.
 4. Jedna odpowiedź na każde pytanie jest prawidłowa.
 5. Uczestnik ma 20 sek. na rozpoczęcie udzielania odpowiedzi na każde pytanie finałowe.
 6. Czas odmierzany jest przez Organizatora.
 7. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie teoretyczne oznacza przyznanie 1 punktu.
 8. Brak udzielenia odpowiedzi na pytanie teoretyczne lub udzielenie błędnej odpowiedzi na pytanie oznacza 0 punktów.
 9. Za odpowiedź na pytanie eksperta/moderatora przyznaje się od 0 do 3 punktów.
 10. Nieprawidłowa odpowiedź na pytanie eksperta/moderatora lub jej brak oznacza 0 punktów.
 11. Uczestnicy zbierają punkty do klasyfikacji generalnej w rundzie finałowej zliczane przez Organizatora.
 12. W przypadku równej liczby punktów Uczestników na miejscach 1 – 3 w rundzie finałowej o kolejności decydują pytania dodatkowe zadawane Uczestnikom do chwili ustalenia rozstrzygnięć na zasadzie: jedno pytanie do każdego Uczestnika zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Konkursu.
 13. W przypadku równej liczby punktów Uczestników na miejscach 4 – 8 w rundzie finałowej o kolejności w rundzie finałowej decyduje miejsce zajęte po rundach eliminacyjnych (I etap).

Terminarz Konkursu.

 1. Rundy eliminacyjne (I etap) wraz z czasem ich trwania (tematyka ogólna – sport żużlowy):
 • 1 runda eliminacyjna, 27.12.2020, godz. 20:00 – 20:25
 • 2 runda eliminacyjna, 03.01.2021, godz. 20:00 – 20:25
 • 3 runda eliminacyjna, 10.01.2021, godz. 20:00 – 20:25
 • 4 runda eliminacyjna, 17.01.2021, godz. 20:00 – 20:25
 • 5 runda eliminacyjna, 24.01.2021, godz. 20:00 – 20:25
 • 6 runda eliminacyjna, 31.01.2021, godz. 20:00 – 20:25
 • 7 runda eliminacyjna, 07.02.2021, godz. 20:00 – 20:25
 • 8 runda eliminacyjna, 14.02.2021, godz. 20:00 – 20:25
 • 9 runda eliminacyjna, 21.02.2021, godz. 20:00 – 20:25
 • 10 runda eliminacyjna, 28.02.2021, godz. 20:00 – 20:25
 1. Runda finałowa (II etap):

Runda finałowa, w przypadku jej organizowania odbędzie się w marcu lub kwietniu 2021 r. w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, w siedzibie Oficjalnego partnera medialnego Konkursu: Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna. O terminie rundy finałowej Organizator poinformuje w osobnym komunikacie po zakończeniu I etapu.

Powiadamianie Uczestników o zakwalifikowaniu do rundy finałowej.

 1. W ciągu 7 dni od daty ostatniej rundy eliminacyjnej (I etap) Organizator poinformuje Uczestników zakwalifikowanych do rundy finałowej (II etap) o tym fakcie wyłącznie w przypadku organizowania rundy finałowej
 2. Informacja z pkt 1 zostanie przekazana za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail podanego w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi w ramach logowania do Konkursu.
 3. Uczestnik zakwalifikowany do rundy finałowej ma 3 dni na potwierdzenie swojego uczestnictwa w rundzie finałowej w przypadku jej organizowania
 4. Potwierdzenie następuje za pomocą wysłania poczty elektronicznej na adres [email protected].
 5. Brak potwierdzenia w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej i w sposób wskazany w pkt 4 powyżej oznacza wiążącą rezygnację przez Uczestnika z uczestnictwa w rundzie finałowej i zastąpienie go kolejnym Uczestnikiem wg klasyfikacji po rundzie eliminacyjnej.

Nagrody.

 1. Ustala się następujące nagrody w rundzie finałowej Konkursu (dalej: „Nagrody”):
 • Za zajęcie I miejsca:
 1. a) zegarek AZTORIN,
 2. b) kwota w wysokości 10 % wartości nagrody z pkt a) powyżej;
 • Za zajęcie II miejsca:
 1. a) zegarek AZTORIN,
 2. b) kwota w wysokości 10 % wartości nagrody z pkt a) powyżej;
 • Za zajęcie III miejsca:
 1. a) zegarek AZTORIN,
 2. b) kwota w wysokości 10 % wartości nagrody z pkt a) ;
 • Za zajęcie miejsc IV – VIII:
 1. a) gadżety PGE Ekstraligi
 2. b) kwota w wysokości 10 % wartości nagrody z pkt a) powyżej.
 3. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu inna Nagroda i nie zwalnia to Uczestnika z jego zobowiązań określonych w warunkach Konkursu (w tym w niniejszym Regulaminie Konkursu). Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
 4. Nagrody zostaną wysłane kurierem lub pocztą na adres wskazany przez laureatów Konkursu, wysłany za pomocą za pomocą wysłania poczty elektronicznej na adres [email protected].
 5. Utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora ma miejsce w przypadku nieotrzymania przez Organizatora pełnego adresu korespondencyjnego w ciągu 7 dni od daty wyłonienia nagrodzonych laureatów Konkursu, a także odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez nagrodzonego Uczestnika.
 6. Organizator pobierze od każdego Gracza – laureata nagrody, określonego w pkt 1 powyżej podatek dochodowy od osób fizycznych – w wysokości 10 % od łącznej wartości nagrody. Podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez Organizatora do Urzędu Skarbowego – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

 Sposób ogłoszenia i wykorzystania wyników Konkursu.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu I i II etapu Konkursu Organizator poda ich wyniki do wiadomości publicznej w mediach i w sieci Internet.

Postanowienia dodatkowe.

 1. Uczestnik, przystępując do Konkursu poprzez zalogowanie się do niego za pomocą aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu.
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin Konkursu, a wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator ma prawo do zakończenia Konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz wyłaniania zwycięzców Konkursu.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować) danego Uczestnika z Konkursu, informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik u może uzyskać wysyłając e-mail na adres: [email protected].
 7. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące Konkursu są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie, z zastrzeżeniem następującego postępowania reklamacyjnego:
 • Reklamacje dotycząc spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w niniejszym Regulaminie Konkursu (decyduje data stempla pocztowego),
 • Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora,
 • Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji,
 • Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz). Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie (tj. imię i nazwisko, nick/pseudonim, login, wyniki osiągnięte w Konkursie i adres e-mail), będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet jego imienia i nazwiska oraz nicka – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych w postaci tabeli klasyfikacji Konkursu zawierającej nick Uczestnika Konkursu i jego wynik w Konkursie może być Oficjalny partner medialny Konkursu: Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
 6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu może kierować na adres e-mail: [email protected].
 7. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.