Regulamin konkursu FOTO PGE IMME 2019

REGULAMIN KONKURSU „FOTO PGE IMME 2019 fotoreporterów”

 1. Warunki ogólne.

1.1. Organizatorem Konkursu „Foto PGE IMME 2019 fotoreporterów” (dalej „Konkurs”) jest Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000264778, numer NIP 5542694384, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 831.000 zł, wpłacony w całości (dalej: „Organizator”), będąca spółką zarządzającą ligą zawodową w sporcie żużlowym, tj. rozgrywkami PGE Ekstraligi o Drużynowe Mistrzostwa Polski na żużlu.

1.2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1.3. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu u Organizatora, tj. w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz oraz na stronie http://www.speedwayekstraliga.pl, na której Regulamin będzie umieszczony w formacie PDF, co umożliwi Uczestnikom Konkursu jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.

1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy dziedzin sportu i sztuki, a jego celem jest zwiększanie zainteresowania rozgrywkami żużlowymi.

1.5. Zadanie konkursowe polega na:

– wysłaniu 1 zdjęcia o dowolnej tematyce, w formacie: plik .jpg wyłącznie z zawodów PGE IMME 2019 w Gdańsku (12.07.2019) na adres mailowy [email protected]

1.6. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Zdjęcie nie może zawierać logo autora. W treści zgłoszenia należy zawrzeć podpisaną zgodę na udział w konkursie i dane autora.

 1. Czas trwania Konkursu

2.1. Konkurs trwa od 12.07.2019 (od godziny 9.00) do 16.07.2019 (do godziny 15:00). Głosowanie w ramach zgłoszonych zdjęć odbywać będzie się od 29.07.2019 (od godziny 9.30) do 29.07.2019 (do godziny 23:59) dla zalogowanych użytkowników aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi i strony internetowej www.speedwayekstraliga.pl.

2.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 1.08.2019 do godziny 20:00 na stronie www.speedwayekstraliga.pl oraz w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.

 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie.

3.1. W Konkursie, jako Uczestnik  („Uczestnik”), może wziąć udział tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), zamieszkała na terytorium Polski.

3.2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 1. Zasady Konkursu

4.1. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu poprzez wysłanie 1 zdjęcia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie – w pkt 2.1. Jeden uczestnik konkursu – fotoreporter akredytowany może zgłosić do niego tylko 1 zdjęcie. W przypadku wysłania większej liczby, do konkursu będzie zakwalifikowane pierwsze załączone zdjęcie.

4.2. Wszystkie zdjęcia, które spełnią wymogi formalne, zostaną zakwalifikowane do głosowania zgodnie z pkt 2.1 i 4.1.

4.3. Data i godzina nadesłania zdjęć są rejestrowane przez pocztę elektroniczną e-mail.

4.4. Zdjęcia konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, zawierające nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez Organizatorów.

4.5.  Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą wiadomości e-mail w terminie regulaminowym. Jednocześnie Uczestnik zostanie poproszony o odbiór nagrody we wskazanej przez organizatora formie – informacja zostanie podana w odpowiedzi na zgłoszenie zdjęcia e-mail. Warunkiem przyznania nagrody jest odesłanie wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi część niniejszego regulaminu.

4.6. Zakwalifikowane zdjęcia do Konkursu podlegać będą głosowaniu zgodnie z pkt 2.1 regulaminu.

4.7. Wyniki zostaną ogłoszone publicznie na stronie internetowej www.speedwayekstraliga.pl i w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi po zakończonym głosowaniu co do punktów procentowych (oddanych głosów).

 1. Nagrody.

5.1. Uczestnik, którego zdjęcie zostanie nagrodzone i uzyska najwięcej głosów zgodnie z punktem 2.1 regulaminu, uzyska prawo do jednej nagrody w postaci: zegarek AZTORIN (dalej: „Nagroda”).

5.2. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

5.3. Utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora ma miejsce:

 1. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez Uczestnika,
 2. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora odpowiedzi na wiadomość e-mail w ciągu 3 dni od daty wysłania informacji o wygranej z adresu [email protected].
 3. Inne Postanowienia.

6.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

6.2. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się bezwarunkowo do niezamieszczania, w szczególności w sieci Internet (zwłaszcza za pośrednictwem stron internetowych oraz wszelkich mediów społecznościowych, takich jak np. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), jakichkolwiek treści lub materiałów (np. zdjęć, filmów, wpisów, postów, memów) – zwłaszcza z przebiegu lub dotyczących Konkursu, które w jakikolwiek sposób naruszałyby dobra osobiste Organizatora (np. godzących w dobre imię lub renomę Organizatora lub rozgrywek PGE Ekstraligi) jego władz, przedstawicieli, pracowników, współpracowników lub wspólników, jak również innych Uczestników Konkursu oraz, bądź w jakikolwiek inny sposób działałyby na szkodę Organizatora, jego władz, przedstawicieli, pracowników, współpracowników lub wspólników, jak również innych Uczestników Konkursu, w tym w szczególności jakichkolwiek treści lub materiałów obraźliwych lub w jakikolwiek inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

6.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować) danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na portalu Facebook.com.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator.

6.5. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: [email protected].

6.6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 847, z póz. zm.).

6.7 Postępowanie reklamacyjne.

 1. a) Reklamacje dotycząc spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia laureatów, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia), pocztą elektroniczną na adres [email protected] (decyduje data wpływu wiadomości) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego),
 2. b) Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora,
 3. c) Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji,
 4. d) Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 1. Przetwarzanie danych osobowych.

7.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator (Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz).

7.2 Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Konkursu lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet jego wizerunku oraz imienia i nazwiska – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska będą: Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.

7.3 Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (Organizatorem) pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem Administratora (Organizatora) podanym w pkt. 7.1. powyżej.

 1. Prawa autorskie.

8.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

 1. Reklamacje.

9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w wiadomości e-mail na adres [email protected] w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

9.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

9.3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

9.4. Organizator ma czas na odpowiedź do 30 dni roboczych.

ZGODA DO REGULAMINU „FOTO PGE IMME 2019 fotoreporterów”

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym oświadczam, że:

 • Zapoznałam/em się z, zrozumiałam i akceptuję regulamin Konkursu FOTO PGE IMME 2019 fotoreporterów („Konkurs”), organizowanego przez Ekstraligę Żużlową
  z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz („Organizator”);
 • zgłaszam i potwierdzam swój udział w Konkursie i wyrażam chęć bycia jego Uczestnikiem;
 • wyrażam nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Organizatora w publicznej sieci Internet, a także na łamach gazet, dzienników, Internetu, portalach społecznościowych i w oficjalnych mediach współpracujących z Organizatorem;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nick na profilach społecznościowych przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, a także na to, że przetwarzanie moich danych osobowych w związku z moim udziałem w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu będzie obejmowało również rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska – w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie przez EŻ, w celach określonych w zdaniu poprzednim, moich danych osobowych w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska podmiotom współpracującym z EŻ (w szczególności Polskiemu Związkowi Motorowemu oraz sponsorom, partnerom, kontrahentom i licencjobiorcom EŻ, a także mediom, w tym również nadawcom telewizyjnym).

Ponadto, przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator (Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz).

Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym rozliczenia Konkursu lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet jego wizerunku oraz imienia i nazwiska – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu.

Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu będą Polski Związek Motorowy, Grupa Wirtualna Polska, Platforma nc+, ELEVEN SPORTS i oficjalni partnerzy Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o.

Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU „FOTO PGE IMME 2019 kibiców”

 1. Warunki ogólne.

1.1. Organizatorem Konkursu „Foto PGE IMME 2019 kibiców” (dalej „Konkurs”) jest Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000264778, numer NIP 5542694384, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 831.000 zł, wpłacony w całości (dalej: „Organizator”), będąca spółką zarządzającą ligą zawodową w sporcie żużlowym, tj. rozgrywkami PGE Ekstraligi o Drużynowe Mistrzostwa Polski na żużlu.

1.2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1.3. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu u Organizatora, tj. w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz oraz na stronie http://www.speedwayekstraliga.pl, na której Regulamin będzie umieszczony w formacie PDF, co umożliwi Uczestnikom Konkursu jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.

1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy dziedzin sportu i sztuki, a jego celem jest zwiększanie zainteresowania rozgrywkami żużlowymi.

1.5. Zadanie konkursowe polega na:

– wysłaniu 1 zdjęcia o dowolnej tematyce z zawodów PGE IMME 2019 w Gdańsku (12.07.2019) na adres mailowy [email protected]

1.6. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

 1. Czas trwania Konkursu

2.1. 2.1. Konkurs trwa od 12.07.2019 (od godziny 9.00) do 16.07.2019 (do godziny 15:00). Głosowanie w ramach zgłoszonych zdjęć odbywać będzie się od 29.07.2019 (od godziny 9.30) do 29.07.2019 (do godziny 23:59) dla zalogowanych użytkowników aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi i strony internetowej www.speedwayekstraliga.pl.

2.2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 1.08.2019 do godziny 20:00 na stronie www.speedwayekstraliga.pl oraz w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.

 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie.

3.1. W Konkursie, jako Uczestnik  („Uczestnik”), może wziąć udział tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), zamieszkała na terytorium Polski.

3.2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 1. Zasady Konkursu

4.1. Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu poprzez wysłanie 1 zdjęcia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie – w pkt 2.1. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić do niego tylko 1 zdjęcie. W przypadku wysłania większej liczby, do konkursu będzie zakwalifikowane pierwsze załączone zdjęcie.

4.2. Wszystkie zdjęcia, które spełnią wymogi formalne, zostaną zakwalifikowane do głosowania zgodnie z pkt 2.1 i 4.1.

4.3. Data i godzina nadesłania zdjęć są rejestrowane przez pocztę elektroniczną e-mail.

4.4. Zdjęcia konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, zawierające nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez Organizatorów.

4.5.  Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą wiadomości e-mail w terminie regulaminowym. Jednocześnie Uczestnik zostanie poproszony o odbiór nagrody we wskazanej przez organizatora formie – informacja zostanie podana w odpowiedzi na zgłoszenie zdjęcia e-mail. Warunkiem przyznania nagrody jest odesłanie wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi część niniejszego regulaminu.

4.6. Zakwalifikowane zdjęcia do Konkursu podlegać będą głosowaniu zgodnie z pkt 2.1 regulaminu.

4.7. Wyniki zostaną ogłoszone publicznie na stronie internetowej www.speedwayekstraliga.pl i w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi po zakończonym głosowaniu co do punktów procentowych (oddanych głosów).

 1. Nagrody.

5.1. Uczestnik, którego zdjęcie zostanie nagrodzone i uzyska najwięcej głosów zgodnie z punktem 2.1 regulaminu, uzyska prawo do jednej nagrody w postaci: zegarek AZTORIN (dalej: „Nagroda”).

5.2. Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

5.3. Utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora ma miejsce:

 1. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez Uczestnika,
 2. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora odpowiedzi na wiadomość e-mail w ciągu 3 dni od daty wysłania informacji o wygranej z adresu [email protected].
 3. Inne Postanowienia.

6.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

6.2. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się bezwarunkowo do niezamieszczania, w szczególności w sieci Internet (zwłaszcza za pośrednictwem stron internetowych oraz wszelkich mediów społecznościowych, takich jak np. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), jakichkolwiek treści lub materiałów (np. zdjęć, filmów, wpisów, postów, memów) – zwłaszcza z przebiegu lub dotyczących Konkursu, które w jakikolwiek sposób naruszałyby dobra osobiste Organizatora (np. godzących w dobre imię lub renomę Organizatora lub rozgrywek PGE Ekstraligi) jego władz, przedstawicieli, pracowników, współpracowników lub wspólników, jak również innych Uczestników Konkursu oraz, bądź w jakikolwiek inny sposób działałyby na szkodę Organizatora, jego władz, przedstawicieli, pracowników, współpracowników lub wspólników, jak również innych Uczestników Konkursu, w tym w szczególności jakichkolwiek treści lub materiałów obraźliwych lub w jakikolwiek inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

6.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować) danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na portalu Facebook.com.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator.

6.5. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: [email protected].

6.6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 847, z póz. zm.).

6.7 Postępowanie reklamacyjne.

 1. a) Reklamacje dotycząc spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia laureatów, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia), pocztą elektroniczną na adres [email protected] (decyduje data wpływu wiadomości) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego),
 2. b) Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora,
 3. c) Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji,
 4. d) Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 1. Przetwarzanie danych osobowych.

7.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator (Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz).

7.2 Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Konkursu lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet jego wizerunku oraz imienia i nazwiska – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska będą: Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.

7.3 Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (Organizatorem) pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem Administratora (Organizatora) podanym w pkt. 7.1. powyżej.

 1. Prawa autorskie.

8.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

 1. Reklamacje.

9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w wiadomości e-mail na adres [email protected] w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

9.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

9.3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

9.4. Organizator ma czas na odpowiedź do 30 dni roboczych.

ZGODA DO REGULAMINU „FOTO PGE IMME 2019 kibiców”

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym oświadczam, że:

 • Zapoznałam/em się z, zrozumiałam i akceptuję regulamin Konkursu FOTO PGE IMME 2019 kibiców („Konkurs”), organizowanego przez Ekstraligę Żużlową
  z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz („Organizator”);
 • zgłaszam i potwierdzam swój udział w Konkursie i wyrażam chęć bycia jego Uczestnikiem;
 • wyrażam nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Organizatora w publicznej sieci Internet, a także na łamach gazet, dzienników, Internetu, portalach społecznościowych i w oficjalnych mediach współpracujących z Organizatorem;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nick na profilach społecznościowych przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, a także na to, że przetwarzanie moich danych osobowych w związku z moim udziałem w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu będzie obejmowało również rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska – w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie przez EŻ, w celach określonych w zdaniu poprzednim, moich danych osobowych w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska podmiotom współpracującym z EŻ (w szczególności Polskiemu Związkowi Motorowemu oraz sponsorom, partnerom, kontrahentom i licencjobiorcom EŻ, a także mediom, w tym również nadawcom telewizyjnym).

Ponadto, przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator (Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz).

Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym rozliczenia Konkursu lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet jego wizerunku oraz imienia i nazwiska – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu.

Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu będą Polski Związek Motorowy, Grupa Wirtualna Polska, Platforma nc+, ELEVEN SPORTS i oficjalni partnerzy Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o.

Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.