Regulamin konkursu Miss Startu PGE Ekstraligi 2020

REGULAMIN KONKURSU

KONKURS „MISS STARTU PGE EKSTRALIGI 2020”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „MISS STARTU PGE EKSTRALIGI 2020” (dalej: „Konkurs”) jest Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000264778, numer NIP 5542694384, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 831.000 zł, wpłacony w całości (dalej: „Organizator”), będąca spółką zarządzającą ligą zawodową w sporcie żużlowym, tj. rozgrywkami PGE Ekstraligi o Drużynowe Mistrzostwa Polski na żużlu.

1.2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1.3. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu u Organizatora, tj. w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz oraz na stronie http://www.speedwayekstraliga.pl, na której Regulamin będzie umieszczony w formacie PDF, co umożliwi Uczestnikom Konkursu jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.

1.4. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące Konkursu są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator Konkursu obowiązany jest zapoznać Uczestniczki Konkursu z Regulaminem. Każda Uczestniczka po zapoznaniu się z Regulaminem potwierdza to w formie pisemnej (wyrażając jednocześnie w formie pisemnej zgodę na przetwarzania jej danych osobowych, zgodnie z pkt 8 Regulaminu), co stanowi warunek dopuszczenia Uczestniczki do udziału w Konkursie.

1.5. Organizator może współpracować z osobami prawnymi i fizycznymi lub innymi podmiotami, które zawrą z Organizatorem stosowne umowy współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.

1.6. Jakiekolwiek użycie nazwy Konkursu oraz znaku firmowego Konkursu, zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych, wymaga stosownej, uprzedniej zgody Organizatora oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.

1.7. Konkurs dotyczy dziedzin sportu i sztuki, a jego celem jest zwiększanie zainteresowania rozgrywkami PGE Ekstraligi.

2. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Konkurs ma charakter konkursu zamkniętego.

2.2. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3. Udział w Konkursie może wziąć jedynie Uczestniczka zgłoszona przez macierzysty Klub PGE Ekstraligi w danym sezonie rozgrywkowym.

2.4. Każdy z Klubów PGE Ekstraligi w danym sezonie rozgrywkowym zgłasza do Konkursu od trzech do pięciu Uczestniczek (pełniących rolę podprowadzających lub prezentujących tablicę z numeracją biegu lub banner reklamowy podczas meczów rozgrywek PGE Ekstraligi 2020, z tym zastrzeżeniem, że nie może być wśród nich laureatek miejsc 1 – 3 w poprzednich edycjach konkursów „MISS STARTU PGE EKSTRALIGI” z lat 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019).

2.5. W Konkursie, jako Uczestniczka, może wziąć udział tylko pełnoletnia kobieta, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), zamieszkała na terytorium Polski.

2.6. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2.7. Uczestniczka biorąc udział w Konkursie oświadcza jednocześnie, że wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku na łamach gazet, dzienników, Internetu, portalach społecznościowych, oficjalnych mediach współpracujących z Organizatorem.

2.8. Uczestniczka Konkursu oświadcza, iż nie będzie rościła żadnych roszczeń i pretensji w stosunku do Organizatora za publikację nadesłanych zdjęć oraz wykonanych przez Organizatora na meczach rozgrywek PGE Ekstraligi 2020 na oficjalnej stronie Konkursu www.speedwayekstraliga.plk oraz w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi (PGE Ekstraliga App), na profilu http://www.facebook.com/speedwayekstraliga, twitter.com/EkstraligaTV i instagram.com/speedwayekstraliga w materiałach zamieszczanych przez media współpracujące z Organizatorem.

2.9. Zdjęcia przedstawiające Uczestniczki wykonane na zlecenie Klubu PGE Ekstraligi / Organizatora są własnością Klubu PGE Ekstraligi / Organizatora i mogą być wykorzystane do wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, graficznych, marketingowych.

2.10. Uczestniczka, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub „Nicka”, pod którym występuje w serwisie facebook.com, twitter.com, instargram.com, na stronie internetowej http://www.facebook.com/speedwayekstraliga, na stronie internetowej www.speedwayekstraliga.pl oraz w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi (PGE Ekstraliga App) i na twitter.com/EkstraligaTV oraz instagram.com/speedwayekstraliga. Zdjęcia przesłane w ramach działań promocyjnych przez Uczestniczkę / Klub PGE Ekstraligi, który Uczestniczka reprezentuje mogą być wykorzystywane przez Organizatora do wszelkich działań promocyjnych dotyczących Konkursu.

2.11. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.12. W toku Konkursu spośród Uczestniczek wyłonione zostaną laureatki Konkursu (dalej: „Laureatki”), które otrzymają następujące tytuły:

– MISS STARTU PGE EKSTRALIGI 2020,

– V- CE MISS STARTU PGE ESKTRALIGI 2020,

– II V-CE MISS STARTU PGE EKSTRALIGI 2020.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs odbędzie się:

– w dniu 20.08.2020 r. od godz. 12:00 do godz. 12:00 w dniu 31.08.2020 r. (Eliminacje Konkursu),

– w dniu 03.09.2020 r. od godz. 12:00 do godz. 12:00 w dniu 08.09.2020 r. (Półfinał Konkursu).

– w dniu 10.09.2020 r. od godz. 12:00 do godz. 12:00 w dniu 15.09.2020 r. (Finał Konkursu).

3.2. Ogłoszenie zwyciężczyni Konkursu nastąpi do dnia 18.09.2020 r. na speedwayekstraliga.pl i w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi (PGE Ekstraliga App) oraz w mediach społecznościowych PGE Ekstraligi (Organizatora).

4. PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY GŁOSOWANIA

4.1. Eliminacje/Półfinał do Finału Konkursu.

 1. a) Eliminacje/Półfinał do Finału Konkursu przeprowadza Organizator na stronie www.speedwayekstraliga.pl. i aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi (PGE Ekstraliga App),
 2. b) W eliminacjach Konkursu biorą udział wyłącznie Uczestniczki zgłoszone przez macierzyste Kluby PGE Ekstraligi w danym sezonie rozgrywkowym,
 3. c) Do Półfinału Konkursu kwalifikuje się osiem Uczestniczek, po jednej z każdego Klubu PGE Ekstraligi w danym sezonie rozgrywkowym, na które oddano największą liczbę głosów na stronie speedwatekstraliga.pl i w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi (PGE Ekstraliga App),
 4. d) Do Finału Konkursu kwalifikują się cztery Uczestniczki, na które oddano największą liczbę głosów na stronie speedwatekstraliga.pl i w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi (PGE Ekstraliga App) w Półfinale,
 5. e) Głosowanie na Uczestniczki Konkursu odbywa się na stronie speedwayekstraliga.pl oraz w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi (PGE Ekstraliga App) – wyłącznie po zalogowaniu do nich.

4.2. Finał Konkursu.

 1. a) Z momentem podpisania Regulaminu, Uczestniczka jest zobowiązana do podporzadkowania się harmonogramowi możliwych aktywności określonych przez Organizatora w szczególności do udziału w działaniach promujących PGE Ekstraligę. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Półfinalistki, a w szczególności Finalistki Konkursu są zobowiązane także do i udziału w sesji zdjęciowej do Kalendarza PGE Ekstraligi 2021 w przypadku jej organizowania oraz Gali PGE Ekstraligi 2020, w przypadku jej organizowania.
 2. b) Nieobecność wyłonionych Laureatek Konkursu podczas w sesji zdjęciowej do Kalendarza PGE Ekstraligi 2021, w przypadku jej organizowania, grozi dyskwalifikacją z Konkursu oraz przepadkiem Nagrody bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora,
 3. c) W okresie poprzedzającym w sesję zdjęciową do Kalendarza PGE Ekstraligi 2021, w przypadku jej organizowania, Laureatki Konkursu są zobowiązane do zachowania szczególnej dbałości o zdrowie i wizerunek oraz wspieranie działań podejmowanych przez Organizatora,
 4. d) Zwyciężczynią Konkursu i jednocześnie zdobywczynią tytułu „MISS STARTU PGE EKSTRALIGI 2020” zostaje Uczestniczka, na którą oddaną największa liczbę głosów spośród Uczestniczek zakwalifikowanych przez Organizatora do Finału Konkursu.
 5. NAGRODY

5.1. Laureatkom Konkursu przyznane zostaną następujące Nagrody:

 1. MISS STARTU PGE EKSTRALIGI 2020:
  a) szarfa tytułowa,
  b) zegarek damski marki Aztorin,
  c) voucher o wartości 3000 zł (brutto) na pobyt dwóch osób w jednym z Hoteli SPA na terenie Polski (długość pobytu min. 3 doby),
  d) voucher wartości 1500 zł (brutto) na zakupy w centrum handlowym.
 2. V-CE MISS STARTU PGE EKSTRALIGI 2020:
  a) szarfa tytułowa,
  b) zegarek damski marki Aztorin,
  c) voucher wartości 1000 zł (brutto) na zakupy w centrum handlowym.
 3. II V-CE MISS STARTU PGE EKSTRALIGI 2020:
  a) szarfa tytułowa,
  b) zegarek damski marki Aztorin,
  c) voucher wartości 500 zł (brutto) na zakupy w centrum handlowym.
 4. Za zajęcie czwartego miejsca organizator przyzna nagrodę pocieszenia w postaci:
  a) zegarka damskiego marki Aztorin.

5.2. Laureatce uprawnionej do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Laureatka może zrzec się przyznanej jej Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

5.3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody w Konkursie o wartości poniżej 2.000 PLN brutto – przekazywane na rzecz osób fizycznych – są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.). Jeżeli Laureatka otrzyma nagrodę rzeczową, bądź pieniężną przekraczającą wartość 2.000 PLN brutto, wówczas przed odebraniem nagrody zobowiązana będzie do wpłaty 10% wartości nagrody, tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5.4. Wydanie Laureatkom Nagród, których wartość przekracza 2.000 PLN brutto następuje wyłącznie po uprzednim spełnieniu przez nie wszystkich warunków określonych w Regulaminie, w tym w pkt. 5.3 powyżej. Jednocześnie, Organizator zastrzega, że w przypadku nie wywiązania się z wymogów regulaminowych przez Laureatkę do dnia 30.11.2020 r. – przyznane jej Nagrody nie zostaną wydane i przepadają bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. Nagrody nie będą również wydane Laureatce i przepadną (bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora) w przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się przez Laureatkę na Gali PGE Ekstraligi 2020 w przypadku jej organizowania.

5.5. Ponadto, utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora (bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora) nastąpi również:

 1. a) w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez Laureatkę Konkursu,
 2. b) w przypadku nieotrzymania przez Organizatora pełnego adresu korespondencyjnego wraz z numerem telefonu Laureatki Konkursu w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o uzyskaniu Nagrody w Konkursie, tj. wysłania informacji o wygranej na adres e-mail podany przez Laureatkę Konkursu.

6. NAGRODY POZAREGULAMINOWE

6.1. Organizator przewiduje możliwość przyznania nagród dodatkowych (pozaregulaminowych) nie objętych zasadami Regulaminu. Takie nagrody dodatkowe (pozaregulaminowe) mogą zostać przydzielone Laureatkom Konkursu na zasadach uzgodnionych przez Organizatora z fundatorami tych nagród.

7. INNE POSTANOWIENIA

7.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

7.2. Każda Uczestniczka Konkursu zobowiązuje się bezwarunkowo do niezamieszczania, w szczególności w sieci Internet (zwłaszcza za pośrednictwem stron internetowych oraz wszelkich mediów społecznościowych, takich jak np. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tik Tok), jakichkolwiek treści lub materiałów (np. zdjęć, filmów, wpisów, postów, memów) – zwłaszcza z przebiegu lub dotyczących Konkursu oraz Gali Ekstraligi 2020 (w przypadku jej organizowania), które w jakikolwiek sposób naruszałyby dobra osobiste Organizatora (np. godzących w dobre imię lub renomę Organizatora lub rozgrywek PGE Ekstraligi) jego władz, przedstawicieli, pracowników, współpracowników lub wspólników, jak również innych Uczestników Konkursu oraz Gali Ekstraligi 2020 (w przypadku jej organizowania), bądź w jakikolwiek inny sposób działałyby na szkodę Organizatora, jego władz, przedstawicieli, pracowników, współpracowników lub wspólników, jak również innych Uczestników Konkursu oraz Gali Ekstraligi 2020 (w przypadku jej organizowania), w tym w szczególności jakichkolwiek treści lub materiałów obraźliwych lub w jakikolwiek inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

7.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestniczki, w tym w szczególności złamania przez Uczestniczkę zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować) daną Uczestniczkę z Konkursu informując o tym Uczestniczkę poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Uczestniczki.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator.

7.5. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestniczka Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: [email protected].

7.6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 847, z póz. zm.).

7.7 Postępowanie reklamacyjne.

 1. a) Reklamacje dotycząc spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia laureatów, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia), pocztą elektroniczną na adres [email protected] (decyduje data wpływu wiadomości) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego),
 2. b) Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora,
 3. c) Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji,
 4. d) Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

 8. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator (Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz).
 • Dane osobowe Uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Konkursu lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych lub do momentu skorzystania przez Uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet jego wizerunku oraz imienia i nazwiska – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu. Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska będą: Polski Związek Motorowy, Grupa Wirtualna Polska, Platforma CANAL+, ELEVEN SPORTS i oficjalni partnerzy Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o.
 • Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (Organizatorem) pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem Administratora (Organizatora) podanym w pkt. 8.1. powyżej.