Regulamin typera 2020

REGULAMIN KONKURSU „TyperPGEE”

Konkurs z dziedziny sportu dotyczący typowania kolejności zawodników w wyścigach meczów rozgrywek żużlowych PGE Ekstraligi (dalej: „Konkurs”)

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator Konkursu.

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Pestalozziego 3 (85-095), zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000264778, NIP: 554-269-43-84 (dalej: „Organizator”), będąca spółką zarządzającą klubowymi rozgrywkami żużlowymi PGE Ekstraligi o tytuł Drużynowego Mistrza Polski na Żużlu (dalej: „PGE Ekstraliga”).

 1. Rodzaj i forma Konkursu.
 • Rodzaj Konkursu – konkurs z dziedziny sportu (żużlowy) związany z typowaniem kolejności zawodników w wyścigach meczów odbywających się w ramach klubowych rozgrywek żużlowych PGE Ekstraligi w sezonie 2020 (dalej: „PGE Ekstraliga 2020”);
 • Forma Konkursu – warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ukończenie 18 roku życia (osiągniecie pełnoletniości) oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i statusu konsumenta w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.), a warunkiem otrzymania nagrody – w przypadku laureatów Konkursu, jest także podanie adresu do wysyłki nagrody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z tymi podmiotami, bądź świadczące usługi na ich rzecz w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.
 1. Formuła.

Konkurs polega na typowaniu przez uczestników kolejności zajmowanych miejsc przez zawodników w wyścigach meczów PGE Ekstraligi 2020 i odbywa się wyłącznie w oficjalnej aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, którą można pobrać na urządzenia mobilne https://ekstraliga.pl/spolka-ekstraliga/pge-ekstraliga-aplikacja-mobilna/ (dalej: „Aplikacja”). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zalogowanie się przez uczestnika do Aplikacji poprzez podanie wskazanych tam danych logowania.

 1. Cel Konkursu.

Celem Konkursu jest promocja żużla, w szczególności PGE Ekstraligi, a także ogólna promocja sportu.

II. Zasady ogólne Konkursu.

 1. Za prawidłowe (trafne) wytypowanie przez uczestnika Konkursu miejsca zawodnika w danym wyścigu meczu PGE Ekstraligi 2020 uczestnikowi Konkursu przyznaje się 1 pkt, który jest uwzględniany w klasyfikacji konkursowej.
 2. Organizator decyduje o czasie zablokowania możliwości typowania w Aplikacji przez uczestników Konkursu przed rozpoczęciem danego wyścigu meczu PGE Ekstraligi 2020.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uwarunkowania techniczne związane z urządzeniem mobilnym, na którym typowania dokonuje uczestnik Konkursu, a więc m.in. za łącze internetowe, nieprawidłową (niezaktualizowaną) wersję Aplikacji lub sieć internetową.
 4. W Konkursie można typować tylko miejsca zajmowanie przez zawodników w meczu PGE Ekstraligi 2020, nie można typować jakichkolwiek innych zdarzeń, np. zdarzeń typu defekt, taśma, wykluczenie, upadek, brak startu itp.
 5. W Konkursie nie można typować kolejności zawodników w wyścigach powtarzanych.
 6. Każdy typ uczestnika Konkursu jest przypisany tylko do pierwszej wersji danego wyścigu i przypisanego mu składu zawodniczego.
 7. Prowadzona jest klasyfikacja uczestników Konkursu (klasyfikacja konkursowa).
 8. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez uczestników Konkursu w danej rundzie PGE Ekstraligi 2020 (tj. rundzie od 1 do 18) i w całym sezonie PGE Ekstraligi 2020, zajmują oni miejsca ex aequo, jednak o uzyskaniu przez jednego z nich Nagrody decyduje dogrywka, o której mowa w pkt V.7 poniżej.
 9. Przyznawane są nagrody w Konkursie: za zajęcie trzech pierwszych miejsc w danej rundzie PGE Ekstraligi 2020 oraz za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji całosezonowej (obejmującej wszystkie rundy PGE Ekstraligi 2020).
 10. Nie podanie adresu mailowego w Aplikacji lub podanie w niej nieprawidłowego adresu mailowego, skutkuje brakiem możliwości kontaktu z uczestnikiem Konkursu, a tym samym rezygnacją przez niego z ewentualnej Nagrody.
 11. Organizator nie dokonuje ingerencji w dane z kont uczestników Konkursu i nie zmienia ich (np. adresów mailowych) w trakcie trwania Konkursu.

III. Nagrody.

 1. Ustala się następujące nagrody w Konkursie (dalej: „Nagrody”):Za daną rundę PGE Ekstraligi 2020 (tj., odpowiednio, za rundę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18):
 1. (pierwsza) Nagroda – za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji konkursowej danej rundy PGE Ekstraligi 2020: czapka #SmakŻużla;
 2. (druga) Nagroda – za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji konkursowej danej rundy PGE Ekstraligi 2020: czapka #SmakŻużla;
 3. (trzecia) Nagroda – za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji konkursowej danej rundy PGE Ekstraligi 2020: czapka #SmakŻużla;Za cały sezon PGE Ekstraligi 2020 (obejmujący wszystkie rundy):
 4. (pierwsza) Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2020 – za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2020: zegarek AZTORIN + podwójne zaproszenie na Galę PGE Ekstraligi 2020;
 5. (druga) Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2020 – za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2020: zegarek AZTORIN;
 6. (trzecia) Nagroda za cały sezon PGE Ekstraligi 2020 – za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji konkursowej całego sezonu PGE Ekstraligi 2020: zegarek AZTORIN.

Uczestnikowi Konkursu uprawnionemu do Nagrody (laureatowi Konkursu) nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z udziałem w Konkursie i z Nagrodą na inne osoby bez uprzedniej zgody Organizatora. Uczestnik Konkursu może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna Nagroda i nie zwalnia to uczestnika Konkursu z jego zobowiązań określonych w warunkach Konkursu (w tym w niniejszym Regulaminie). Nagrody nie podlegają wymianie. Uczestnicy Konkursu nie mają również możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród (np. żądania wydania Nagrody określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny. W przypadku zrzeczenia się Nagrody przez laureata Konkursu, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora i nie przypada na rzecz jakichkolwiek innych uczestników Konkursu.

Wydanie Nagród laureatom Konkursu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody w Konkursie o wartości poniżej 2000 zł brutto – przekazywane na rzecz osób fizycznych – są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.). Jeżeli uczestnik (laureat) Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową przekraczającą wartość 2000 zł brutto, wówczas przed odebraniem Nagrody zobowiązany będzie do wpłaty 10% wartości Nagrody, tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 IV. Sposób ogłoszenia i wykorzystania wyników Konkursu.

W ciągu 24 godzin po każdej zakończonej rundzie PGE Ekstraligi 2020 (a tym samym danego etapu Konkursu) oraz po całym sezonie PGE Ekstraligi 2020 Organizator poda wyniki Konkursu do wiadomości publicznej – w mediach społecznościowych Organizatora i w sieci Internet (na stronie internetowej Organizatora.

V. Powiadamianie uczestników (laureatów) Konkursu o Nagrodach.  

 1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia każdej rundy meczowej PGE Ekstraligi 2020 Organizator poinformuje zwycięskich uczestników Konkursu – laureatów Konkursu, o przyznanych im Nagrodach.
 2. Informacja z pkt 1 powyżej zostanie przekazana za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez laureata Konkursu w ramach logowania do Konkursu.
 3. Laureat Konkursu poinformowany o Nagrodzie ma 3 dni na jej potwierdzenie.
 4. Potwierdzenie Nagrody przez laureata Konkursu, o którym mowa w pkt 3 powyżej, następuje za pomocą wysłania przez niego wiadomości pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 5. Brak potwierdzenia Nagrody przez laureata Konkursu w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej i w sposób wskazany w pkt 4 powyżej oznacza rezygnację z Nagrody przez laureata Konkursu.
 6. W ciągu 7 dni od daty zakończonych PGE Ekstraligi 2020 (wszystkie mecze) Organizator poinformuje laureatów Konkursu o Nagrodach za cały sezon PGE Ekstraligi 2020. W tym zakresie stosuje się postanowienia pkt 2-5 powyżej dotyczące informacji o Nagrodzie i potwierdzenia Nagrody przez laureata Konkursu.
 7. W przypadku takiej samej liczby zdobytych punktów na pozycjach 1.-3. w danej rundzie PGE Ekstraligi 2020 i 1.-3. w całym sezonie PGE Ekstraligi 2020 przez więcej niż 3 uczestników Konkursu, Organizator ma prawo przeprowadzić miedzy nimi dogrywkę na osobnych zasadach: 3 pytania wysyłane mailem do użytkowników, o kolejności decyduje szybkość wysłania poprawnych odpowiedzi (dalej: „Dogrywka”).

VI. Postanowienia dodatkowe.

 1. Uczestnik, przystępując do Konkursu poprzez zalogowanie się do niego za pomocą Aplikacji akceptuje niniejszy Regulamin (stosowne pole musi zostać odznaczone w Aplikacji, aby można było przejść dalej i rozpocząć udział w Konkursie). Przystępując w ten sposób do Konkursu każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin, a wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator ma prawo do zakończenia Konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz wyłaniania laureatów Konkursu.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony uczestnika, w tym w szczególności złamania przez uczestnika zasad niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować) danego uczestnika z Konkursu, informując o tym uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem uczestnik u może uzyskać wysyłając e-mail na adres: [email protected].
 7. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące Konkursu są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie, z zastrzeżeniem następującego postępowania reklamacyjnego:
 • Reklamacje dotycząc spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w niniejszym Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego),
 • Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora,
 • Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji,
 • Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator (Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz). Dane osobowe uczestnika Konkursu, podane w związku z udziałem w Konkursie (tj. imię i nazwisko, nick/pseudonim, login, wyniki osiągnięte w Konkursie i adres e-mail), będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika Konkursu, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz okres rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem lub do momentu skorzystania przez uczestnika Konkursu z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziału w Konkursie). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska, nicka – w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszeniem wyników Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem może kierować na adres e-mail: [email protected].
 5. Podanie danych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.