Regulamin Eliga Manager

REGULAMIN GRY MOBILNEJ „ELIGA MANAGER” (dalej: „Gra”) 31.03.2023

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator Gry.

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jana Pestalozziego 3 (85-095 Bydgoszcz), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000264778, NIP: 554-269-43-84 (dalej: „Organizator”), będąca spółką zarządzającą ligą zawodową w sporcie żużlowym, tj. rozgrywkami PGE Ekstraligi o Drużynowe Mistrzostwa Polski na żużlu.

 1. Oficjalny patron medialny Gry.

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16 (02-092 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004.

 1. Rodzaj Gry.

Mobilna gra żużlowa o charakterze sportowym, łącząca elementy realnego udziału zawodników żużlowych w rozgrywkach PGE Ekstraligi 2023 oraz elementy wirtualne.

 1. Formuła Gry.

Wersja Gry online – dostępna w ramach aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speedwayekstraliga.app

iOS: https://apps.apple.com/us/app/pge-ekstraliga/id1224945522

AppGallery: https://appgallery.huawei.com/app/C103671659

Gra polega na prowadzeniu przez Gracza wirtualnej drużyny żużlowej (Drużyny) w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, którą można pobrać na urządzenia mobilne https://ekstraliga.pl/spolka-ekstraliga/pge-ekstraliga-aplikacja-mobilna/.

Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zalogowanie się przez Gracza do aktualnej i najnowszej wersji aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi poprzez podanie wskazanych tam danych logowania oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i wyrażenie przewidzianych w niniejszym Regulaminie zgód na przetwarzania danych osobowych Gracza. W Grze mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem: pracowników Organizatora i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie Gry, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób (przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia) oraz zawodników, trenerów, menadżerów i kierowników drużyn PGE Ekstraligi 2023.

Organizator Gry zastrzega sobie prawo do aktualizacji aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi w czasie trwania Kampanii w ramach Gry, co jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania Gry, a także możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności. Gracz jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.

Organizator Gry nie ponosi odpowiedzialności za uwarunkowania techniczne związane m.in. z brakiem aktualizacji aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi przez Gracza, jakością połączenia internetowego, którym dysponuje Gracz lub jakością i wersją oprogramowania i sprzętu używanymi przez Gracza.

 1. Kalendarz Gry (PGE Ekstraliga 2023):

Gra jest dostępna w ramach aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi po jej zaktualizowaniu, a Kampania 2023 trwa do dnia, w którym zakończą się rozgrywki PGE Ekstraligi 2023. 

 1. Runda 08-09.04.2023
 2. Runda 14-16.04.2023
 3. Runda 21-23.04.2023
 4. Runda 28-30.04.2023
 5. Runda 05-07.05.2023
 6. Runda 19-21.05.2023
 7. Runda 26-28.05.2023
 8. Runda 04-25.06.2023
 9. Runda 09-11.06.2023
 10. Runda 16-18.06.2023
 11. Runda 30.06-02.07.2023
 12. Runda 07-09.07.2023
 13. Runda 21.07-23.07.2023
 14. Runda 04-06.08.2023
 15. Runda 13.08.2023
 16. Runda 20.08.2023
 17. Runda 27.08.2023
 18. Runda 10.09.2023
 19. Runda 17.09.2023
 20. Runda 23.09-24.09.2023

 

 1. Słowniczek Gry.

Terminy/sformułowania używane w Grze i w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Budżet – liczba SPEEDCASH, która pozostaje do dyspozycji Gracza podczas trwania Kampanii.
Czerwona kartka („C”) – kara dla Zawodnika, w przypadku szczególnie nagannej niesportowej lub niebezpiecznej jazdy Zawodnika oraz w przypadku szczególnie nagannego zachowania się lub postępowania Zawodnika w PGE Ekstralidze 2023, przyznawana przez sędziego zawodów PGE Ekstraligi 2023, uwzględniona w protokole meczowym.

Dodatki – małe punkty za zwycięstwa/porażki drużyn klubowych w rozgrywkach PGE Ekstraligi 2023 reprezentowanych przez Zawodników w Drużynach.

Drużyna – ośmiu Zawodników z numerami porządkowymi 1-8 desygnowanych do składu meczowego przez Gracza (z jego Kadry), których punkty zaliczane są do klasyfikacji. Drużynę obowiązuje limit Kalkulowanej Średniej Meczowej (KSM) oraz zasada budowania Drużyny zgodnie z niniejszym Regulaminem Gry. Drużyna jest wybierana (desygnowana) przez Gracza z Kadry.

Ekstraliga Żużlowa (EŻ) – spółka zarządzająca rozgrywkami ligowymi najwyższej klasy rozgrywkowej w polskim sporcie żużlowym – PGE Ekstraligi.

Gracz – uczestnik Gry.

Grupa Prywatna – grupa ograniczona do 30 Graczy w ramach rozgrywek towarzyskich.

Kadra – dziesięciu Zawodników, których Gracz wybiera przystępując do Gry i z których następnie wybiera (desygnuje) Drużynę.

Kalendarz Gry/Kalendarz PGE Ekstraligi 2023 – terminy rozgrywania meczów PGE Ekstraligi 2022 i terminy poszczególnych Rund w Grze.

Kampania – okres rozgrywania Gry.

Kapitan – Zawodnik oznaczony literką „C” w składzie Drużyny, wybierany obowiązkowo przy zgłaszaniu składu, jego punkty bonusowe liczone są podwójnie do dorobku Drużyny w danej Rundzie.

Komplet punktów bez bonusów – liczba zwycięstw biegowych, odpowiadających liczbie startów w meczu PGE Ekstraligi 2023 (minimum trzy zwycięstwa biegowe w trzech wyścigach).

Komplet punktów z bonusami – liczba zwycięstw wraz z Punktami bonusowymi, odpowiadająca liczbie startów w meczu PGE Ekstraligi 2023 w minimum trzech wyścigach, np. 3,3,2* lub 3,2*,2* itp. (* – bonus).

KSM – Kalkulowana Średnia Meczowa. Obliczana na podstawie SI (Średniej Indywidualnej) pomnożonej razy 4. W trakcie trwania Okienka transferowego Gracz może dokupić pakiet KSM.

Ligi – podział klasyfikacji na Ligę A i Ligę B.

Lista transferowa – lista Zawodników dostępnych w Grze, którzy są zgłoszeni oraz zatwierdzeni do startów w PGE Ekstralidze 2023, zgodnie z regulaminem tych rozgrywek. Gracz może Kupować Zawodników z Listy transferowej do Kadry. Każdy Zawodnik ma przypisaną na liście transferowej swoją wartość SPEEDCASH. Organizator decyduje o umieszczeniu Zawodników na Liście transferowej i wartości SPEEDCASH Zawodników.

Najlepszy czas dnia – najkrótszy czas na dystansie czterech okrążeń toru żużlowego, który osiągnął Zawodnik podczas danego meczu.

Okienko transferowe – czas określony co do dnia i godziny, podczas którego Gracz może Kupić Zawodników do Kadry i Sprzedać Zawodników z Kadry danego Gracza w Grze.

Ostrzeżenie (warning) – oznaczenie w protokole meczowym PGE Ekstraligi 2023 jako „!”, czyli ostrzeżenie za utrudnianie startu zgodnie z decyzją sędziowską dla Zawodnika w PGE Ekstralidze 2023.

PGE Ekstraliga – nazwa najwyższej klasy rozgrywek ligowych w polskim sporcie żużlowym (w sezonie 2023 – PGE Ekstraliga 2023).

Protokół meczowy – oficjalny dokument zawierający wyniki meczu PGE Ekstraligi 2023.

Przekroczenie limitu 2 minut – oznaczenie w protokole meczowym PGE Ekstraligi 2023 jako „M”. Przekroczenie przez Zawodnika dozwolonego czasu 2 minut na przygotowanie się do startu w biegu od włączenia zielonego światła w rozgrywkach PGE Ekstraligi 2023 skutkuje wykluczeniem z wyścigu.

Punkt bonusowy – punkt, który otrzymuje Zawodnik w zawodach drużynowych na żużlu, jeżeli zajął w biegu II miejsce (jeśli Zawodnik z tej samej drużyny zwyciężył, a Zawodnik z przeciwnej drużyny dojechał na III miejscu) lub III miejsce (jeśli Zawodnik z tej samej drużyny zajął II miejsce, a Zawodnik z innej drużyny dojechał na IV miejscu).

Runda – mecze rozgrywane zgodnie z Kalendarzem PGE Ekstraligi 2023.

SBP / SI – Średnia biegopunktowa / Średnie Indywidualna – suma zdobytych na torze punktów i Punktów bonusowych podzielona przez liczbę biegów, w których Zawodnik wziął udział, wliczając w to również biegi nie ukończone w PGE Ekstralidze 2023.

SPEEDCASH – wirtualna waluta obowiązująca w Grze. Podczas Kampanii Gracz gromadzi ją w ramach Budżetu na swoim koncie w Grze. SPEEDCASH stosuje się do Kupowania/Sprzedaży Zawodników podczas Okienka transferowego.

Sprzedaż Zawodnika – usunięcie Zawodnika z Kadry przez Gracza w czasie Okienka transferowego Gry. Gracz za Sprzedanie Zawodnika otrzymuje tyle SPEEDCASH, ile Zawodnik jest warty w chwili usunięcia go z Kadry przez Gracza.

TOP 5 miesiąca – klasyfikacja, składająca się z pięciu najlepiej punktujących Zawodników po danym miesiącu kalendarzowym PGE Ekstraligi 2023. TOP 5 miesiąca tworzone jest w miesiącach: kwiecień-wrzesień. TOP 5 miesiąca klasyfikowane jest według zasad w kolejności: najpierw liczba punktów zdobytych przez Zawodnika w PGE Ekstralidze 2023 w danym miesiącu, a potem – w przypadku równości: liczby bonusów w PGE Ekstralidze 2023 w danym miesiącu, liczby pierwszych, drugich, trzecich i czwartych miejsc zawodnika w PGE Ekstralidze 2023 w danym miesiącu. W przypadku równej liczby wyżej wymienionych stosuje się zasadę klasyfikacji ex aequo.

Wykluczenie – oznaczenie w protokole meczowym PGE Ekstraligi 2023 jako „W”, czyli Zawodnik, który dopuścił się przewinienia zgodnie z decyzją sędziego w meczu PGE Ekstraligi 2023 i nie mógł wystartować w powtórce biegu lub do końca zawodów.

Wykluczenie za dotknięcie taśmy – oznaczenie w protokole meczowym PGE Ekstraligi 2023 jako „T”, czyli dotknięcie taśmy startowej przez Zawodnika po włączeniu zielonego światła przez sędziego. Zawodnik ten nie może wystartować w powtórce biegu.

Wyzwanie – forma uzyskania dodatkowej sumy SPEEDCASH do Budżetu Gracza (jedno Wyzwanie jest dostępne na jedną Rundę, a po zakończonej Rundzie Wyzwanie nie odnawia się).

Zakup Zawodnika – pozyskanie Zawodnika do Kadry przez Gracza w czasie Okienka transferowego w Grze, poprzez wykorzystanie danej liczby SPEEDCASH Gracza w ramach Budżetu z jego konta.

Zawodnik – osoba uprawiająca sport żużlowy w PGE Ekstralidze 2023, posiadająca licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w zawodach.

Zawodnik krajowy (POL) – Zawodnik posiadający obywatelstwo polskie oraz polską licencję „Ż”.

Zawodnik krajowy – senior (POL) – Zawodnik posiadający obywatelstwo polskie oraz polską licencję „Ż”, którego wiek przekracza 21 lat.

Zawodnik młodzieżowy krajowy (POL U21) – Zawodnik, którego maksymalny wiek wynosi 21 lat, przy czym: maksymalny wiek kończy się w ostatnim dniu roku, w którym zawodnik osiągnął maksymalny wiek w PGE Ekstralidze 2023.

Zawodnik obcokrajowiec (INT) – Zawodnik nieposiadający obywatelstwa polskiego lub posiadający obywatelstwo polskie i równocześnie obywatelstwo kraju, którego krajowa (macierzysta) federacja żużlowa wyraziła zgodę na podpisanie kontraktu i starty w zawodach w PGE Ekstralidze 2023, reprezentujący barwy klubu żużlowego w PGE Ekstralidze 2023.

Zawodnik do 23 roku życia (U23) – Zawodnik (krajowy, młodzieżowy lub obcokrajowiec), którego maksymalny wiek wynosi 23 lata, przy czym: maksymalny wiek kończy się w ostatnim dniu roku, w którym zawodnik osiągnął maksymalny wiek w PGE Ekstralidze 2023.

Zawodnik do 24 roku życia (U24) – Zawodnik (krajowy, młodzieżowy lub obcokrajowiec), którego maksymalny wiek wynosi 24 lata, przy czym: maksymalny wiek kończy się w ostatnim dniu roku, w którym zawodnik osiągnął maksymalny wiek w PGE Ekstralidze 2023.

Żółta kartka („Ż”) – kara dla Zawodnika, w przypadku gdy zachowuje się lub postępuje nieodpowiednio, nieuczciwie bądź niesportowo w czasie trwania biegu w PGE Ekstralidze 2023, przyznawana przez sędziego zawodów PGE Ekstraligi 2023, uwzględniona w meczowym protokole.

 

 1. Zasady ogólne Gry.

– Gracz tworzy na swoim koncie w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi jedną unikalną Drużynę przypisaną do jego loginu. Weryfikacja konta Gracza następuje po założeniu Drużyny w Kampanii 2023 lub w przypadku założonej Drużyny w Kampanii wcześniejszej, gdy Gracz chce dokonać pierwszej transakcji lub utworzyć pierwszy skład Drużyny w Kampanii 2023.

– Drużyny Graczy założone w Kampaniach wcześniejszych są aktywne w Kampanii 2023 jedynie w zakresie nazwy Drużyny i archiwalnego dorobku punktowego/miejsca w klasyfikacji. Dorobek punktowy, Kadra i budżet Gracza w każdej nowej Kampanii są liczone od zera po potwierdzeniu przystąpienia do Gry.

– Gra odbywa się realnymi Zawodnikami uczestniczącymi w drużynach żużlowych biorących udział w rozgrywkach PGE Ekstraligi 2023.

– Waluta obowiązująca w Grze nazywa się SPEEDCASH i ma charakter wirtualny.

– Gracz w chwili przystąpienia do Gry wybiera z całej puli zgłoszonych Zawodników do rozgrywek PGE Ekstraligi 2023 swoją Kadrę. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek PGE Ekstraligi 2023 są jednocześnie Zawodnikami dostępnymi w Grze.

– Gra toczy się w ramach Kampanii sezonowej z uwzględnieniem zasad spadków i awansów.

– W trakcie Gry uwzględnia się nowe kontrakty w sezonie rozgrywkowym PGE Ekstraligi 2023 – Zawodnicy są dołączani do Listy transferowej w Grze z chwilą zgłoszenia i zatwierdzenia ich kontraktów – zgodnie z regulaminem rozgrywek PGE Ekstraligi 2023.

– Celem Gry jest zdobycie przez Drużynę danego Gracza jak największej liczby punktów określonych w niniejszym Regulaminie.

W Grze dostępna jest klasyfikacja Drużyn Ligi „A” (maksymalnie 10000 Drużyn) i Ligi „B”. Przed Kampanią 2023 – a po Kampanii 2022 – klasyfikacja końcowa Drużyn została podzielona na Ligę „A” i Ligę „B”. Do Ligi „B” spadło 5000 ostatnich Drużyn w klasyfikacji końcowej Kampanii 2022. W Kampanii 2023 w Lidze „A” grają wszystkie Drużyny, które nie spadły, a w Lidze „B” spadkowicze i wszystkie nowoutworzone drużyny na Kampanię 2023. Przydział do Lig wymaga zgłoszenia Drużyny przez Gracza zgodnie z informacją przekazywaną przez Organizatora w Grze w określonym tam terminie przed 1. Rundą PGE Ekstraligi 2023. Organizator nie odpowiada za brak zgłoszenia przez Gracza Drużyny do Ligi A przed nową Kampanią 2023 i brak aktualizacji aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi. Organizator nie wysyła wiadomości za pomocą poczty elektronicznej do Graczy w związku z terminami zgłoszeń do Kampanii 2023. Wiążące są natomiast informacje publikowane w social mediach Gry https://twitter.com/eliga_manager i https://www.facebook.com/EligaManager lub w ramach publikacji w zakładce aktualności w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi  oraz na stronie speedwayekstraliga.pl. Zasady awansów i spadków w Kampanii 2024 będą takie same jak wyżej określone, tj.:

 • z Ligi „A” spada do Ligi „B” 5000 ostatnich Drużyn w klasyfikacji generalnej Ligi „A”, pozostałe drużyny Ligi „A” uzyskają prawo występowania w Lidze „A” w kolejnej Kampanii 2025,
 • z Ligi „B” awansuje do Ligi „A” 5000 Drużyn z miejsc 1-5000 w klasyfikacji generalnej Ligi „B”.

Gracze są powiadomieni w ramach Gry w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi o swojej pozycji w Klasyfikacji na bieżąco po każdej Rundzie Gry.

Warunkiem przystąpienia do Gry w każdej nowej Kampanii w ramach Ligi „A”, posiadając do tego uprawnienie, jest założenie Drużyny zgodnie z terminarzem Gry, o którym Organizator informuje w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi oraz na stronie speedwayekstraliga.pl i w social mediach Gry https://twitter.com/eliga_manager i https://www.facebook.com/EligaManager.

W razie konieczności uzupełnianie składu Ligi „A” przed nową Kampanią, jeśli wszystkie Drużyny nie przystąpią do Ligi „A” w terminie regulaminowym (nie zostaną zgłoszone zgodnie z terminarzem nowej Kampanii przed nowym sezonem), odbywa się uzupełnienia składu Drużyn Ligi „A” za pomocą Drużyn Ligi „B”, biorąc pod uwagę przy uzupełnianiu składu Ligi „A” pozycje Drużyn z Kampanii ostatnio zakończonej w Lidze „B” z miejsc od 5001 i kolejnych (aż do uzupełnienia liczby wszystkich wakujących miejsc w Lidze „A”).

Wszystkie nowo utworzone Drużyny w Grze przed każdą nową Kampanią mają prawo udziału w Grze w Lidze „B”.

 1. Zasady tworzenia Drużyn w Grze.

– Obowiązuje limit KSM na Drużynę. Maksymalny limit KSM na Drużynę zgłoszoną w Grze wynosi 41 pkt. chyba, że Gracz zdecyduje się na dokupienie pakietu KSM. Kupowanie KSM jest możliwe tylko w Okienkach transferowych. Jednorazowo w Okienku transferowym można kupić tylko jeden z trzech dostępnych pakietów. Pakiety są dostępne w Grze raz (każdy z trzech dodatkowych pakietów KSM można kupić raz dla danej Drużyny). Pakiety KSM:

0,500 KSM za 1.000.000 SPEEDCASH

1,000 KSM za 2.000.000 SPEEDCASH

1,500 KSM za 3.000.000 SPEEDCASH

Po kupieniu pakietu automatycznie zwiększa się limit KSM dla Drużyny od danej Rundy.

– KSM Drużyny oblicza się jako sumę 6 najlepszych KSM Zawodników zgłoszonych do Drużyny.

– KSM Zawodnika zmienia się, gdy Zawodnik wystartuje w liczbie co najmniej 4 wyścigów w sezonie PGE Ekstraligi 2023, w innym przypadku stosuje się KSM za sezon poprzedni zgodnie z listą klasyfikacyjną Zawodników PGE Ekstraligi 2022.

– Zawodnik, który nie uzyskał KSM w sezonie trwającym (nie wziął udziału w 4 wyścigów w swojej drużynie w PGE Ekstralidze 2023) i nie wystartował w poprzednim sezonie, czyli 2022, w żadnym polskim klubie Ekstraligi Żużlowej, DM I ligi lub DM II ligi, ma naliczany KSM wg zasad:

 1. a) Zawodnik młodzieżowy – KSM 2,50 pkt
  b) Zawodnik krajowy/zawodnik obcokrajowiec – KSM 6,50 pkt
 2. c) W przypadku Zawodników zmieniających licencję/federację Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania KSM wg innych kryteriów (poprzedni sezon rozgrywkowy z udziałem w co najmniej 4 wyścigach w ligach polskich)

– KSM Zawodnika nie może myć mniejsza niż 2,50 pkt

– Zawodnik trafiający z niższej ligi do PGE Ekstraligi 2023 ma następująco obliczaną KSM: SI dzielona przez współczynnik 1,3 (z I ligi do PGE Ekstraligi) i SI dzielona przez współczynnik 1,6 (z II ligi do PGE Ekstraligi).

– KSM jest naliczana tylko z części zasadniczej sezonu 2022 PGE Ekstraligi, DM I Ligi i DM II Ligi. Dla transferów w sezonie PGE Ekstraligi 2023 w Grze KSM jest naliczana tylko do zakończenia części zasadniczej, czyli do 14.Rundy PGE Ekstraligi 2023 (zgodnie z Kalendarzem PGE Ekstraligi 2023).

 1. Start Gry.

– Gracz przed rozpoczęciem nowej Kampanii (niezależnie od terminu przystąpienia do Gry), ma na koncie „0” SPEEDCASH. Pierwsze wybranie Kadry jest bezbudżetowe (bezkosztowe, tj. nie umniejsza Budżetu danego Gracza) i nie jest związane z Listą transferową.

– Gracz wybiera do Kadry 10 Zawodników. Obowiązkowo 7 Zawodników krajowych (w tym minimum 3 Zawodników młodzieżowych) i 3 Zawodników obcokrajowców. Jeden Zawodnik w Drużynie musi być Zawodnikiem U24 (wiek Zawodnika poniżej 24 roku życia).

– Do danej Rundy Gracz zgłasza Drużynę, która składa się z 8 Zawodników (w tym co najmniej 5 Zawodników krajowych, wliczając w to 2 Zawodników młodzieżowych) oraz rezerwowego Zawodnika zgłoszonego z nr 8 (wiek zawodnika poniżej 23 roku życia). Jeden z Zawodników w drużynie musi być Zawodnikiem U24 (wiek Zawodnika poniżej 24 roku życia). Umieszczenie w składzie Zawodników pod numerami 1-4 jest tylko porządkowe. Numer 5 w przeznaczony jest tylko dla Zawodnika U24. Numery 6-7 są przeznaczone tylko dla Zawodników młodzieżowych. Do punktacji Gracza zaliczane są tylko punkty Zawodników znajdujących się w składzie na mecz zgodnie z Kalendarzem Gry, a nie w samej Kadrze danego Gracza.

– Zgłoszenie Drużyny na daną Rundę Gry odbywa się według Kalendarza Gry i zasad:

 1. od godz. 12:00 we wtorki przed daną Rundą zgodnie z Kalendarzem Gry
 2. do godz. 16:00 w piątki przed daną Rundą zgodnie z Kalendarzem Gry
 3. w przypadku rozpoczęcia Gry po godz. 16:00 w piątki przed daną Rundą zgodnie z Kalendarzem Gry, Drużyna zgłaszana przez Gracza obowiązuje na kolejną Rundę zgodnie z Kalendarzem Gry, w tym przypadku KSM Zawodników naliczana jest do wtorku do godz. 12:00 za poprzednią Rundę (mecze przełożone nie są liczone)
 4. W szczególnych przypadkach daty zgłoszeń mogą być zmienione przez Organizatora

– Przed każdą Rundą PGE Ekstraligi 2023, Gracz może dokonać dowolnej liczby zmian w składzie Drużyny na dowolnej pozycji, w ramach Kadry swojej Drużyny i regulaminowego czasu na zgłoszenie Drużyny. W wyznaczonych w Grze Okienkach transferowych, Gracz może zmieniać Kadrę w ramach transferów i według zasady: Sprzedawanie/Kupowanie Zawodnika w tej samej kategorii (Zawodników krajowych, obcokrajowców i młodzieżowych) za SPEEDCASH z konta Gracza w ramach jego Budżetu. Gracz nie może mieć mniej niż 10 Zawodników w Kadrze.

– Raz zgłoszona Drużyna danego Gracza, w przypadku, gdy Gracz nie dokonuje zmian w składzie przed kolejnymi Rundami PGE Ekstraligi 2023, występuje w niezmienionym składzie do końca Kampanii.

– Zakup Zawodnika w Okienku transferowym oznacza, że po dołączeniu go do Drużyny danego Gracza taki Zawodnik będzie posiadał KSM z sezonu PGE Ekstraligi 2023.

– W przypadku transferów (Zakup/Sprzedaż Zawodnika) zmiany KSM Kadry danego Gracza dotyczą tylko tych Zawodników, których się Kupuje/Sprzedaje.

 1. Mecze przełożone.

– W przypadku przełożenia meczu/meczów PGE Ekstraligi 2023, zgłaszanie Drużyn w Grze nie jest możliwe, obowiązuje zgłoszenie zgodne z pierwotnym Kalendarzem PGE Ekstraligi 2023.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przełożenie wszystkich meczów danej Rundy PGE Ekstraligi 2023 na jeden weekend) Organizator ma prawo do ponownego uruchomienia zgłaszania składów Drużyn na całą Rundę w Grze.

 1. Premie i opłaty waluty wirtualnej SPEEDCASH.

Premie (SPEEDCASH „+”)

 1. Punkty Zawodników z Drużyny danego Gracza, zdobyte w PGE Ekstralidze 2023, przeliczane są na Budżet danego Gracza, według zasad:
1 punkt Zawodnika 4 000 SPEEDCASH
1 Punkt bonusowy Zawodnika 2 000 SPEEDCASH
 1. Na punkty Drużyny danego Gracza w danej Rundzie Gry składają się punkty 8 Zawodników, znajdujących się w składzie Drużyny danego Gracza, wywalczone w rozgrywkach PGE Ekstraligi 2023, zgodnie z Kalendarzem PGE Ekstraligi i protokołami meczowymi. Punkty bonusowe Kapitana liczone są podwójnie.
 2. Jeśli Zawodnik zostanie Sprzedany z Kadry w trakcie Gry, to jego dorobek punktowy w Drużynie danego Gracza zostaje zaliczony.
 3. SPEEDCASH premie:
„+” Zawodników Gracza Liczba SPEEDCASH do Budżetu
Najlepszy Czas Dnia 2 000
Komplet punktów z bonusami przy minimalnej liczbie startów równej w meczu: co najmniej 3 starty wg zasady: 9 (3), 12 (4), 15 (5) i 18 (6) i 21 (7 przy ZZ) 4 000
 Komplet punktów bez bonusów przy minimalnej liczbie startów równej w meczu: co najmniej 3 starty: 9 pkt, 12 pkt, 15 pkt, 18 pkt lub 21 pkt 8 000
Zawodnik wybrany przez Gracza do składu Drużyny w meczu PGE Ekstraligi 2023 wystartował w XIV wyścigu

„+” zaliczany jest w momencie, kiedy Zawodnik przystąpił i dojechał do mety biegu oraz w przypadkach dotknięcia taśmy, wykluczenia, upadku z własnej winy, przekroczenia limitu 2 minut.

„+” nie zostaje zaliczony tylko wtedy, kiedy nastąpił upadek Zawodnika nie z własnej winy i nie jest on zdolny do jazdy, a sprawca zostaje wykluczony

1 500
Zawodnik wybrany przez Gracza do składu Drużyny w meczu PGE Ekstraligi 2023 wystartował w XV wyścigu

„+” zaliczany jest w momencie, kiedy Zawodnik przystąpił i dojechał do mety biegu oraz w przypadkach dotknięcia taśmy, wykluczenia, upadku z własnej winy, przekroczenia limitu 2 minut.

„+” nie zostaje zaliczony tylko wtedy, kiedy nastąpił upadek Zawodnika nie z własnej winy i nie jest on zdolny do jazdy, a sprawca zostaje wykluczony

2 000
 

Tryb Wyzwania dostępny 1 raz na 1 Rundę. Dostępny przy budowaniu składu Drużyny na daną Rundę: dzięki niemu można zadysponować SPEEDCASH w jednym z trzech dostępnych wyzwań (tj. NCD wybranego Zawodnika Drużyny, komplet punktów z bonusami wybranego Zawodnika Drużyny, trzy lub więcej bonusów w meczu wybranego Zawodnika Drużyny) i ją podwoić

 

Od 0 do 100 000 (przegrane Wyzwanie oznacza brak podwojenia zadysponowanej w ramach Wyzwania kwoty SPEEDCASH)

TOP 5 miesiąca – klasyfikacja, składająca się z pięciu najlepiej punktujących Zawodników w danym miesiącu 2 000 za każdego Zawodnika
 1. Opłaty (SPEEDCASH „-”):

Podczas trwania danych Rund Gry Gracz może stracić SPEEDCASH (opłaty) według zasad:

„-” Zawodnika z Drużyny Gracza Liczba utraconych SPEEDCASH do Budżetu
Ostrzeżenie (warning) -1 000
Dotknięcie taśmy (T) -2 000
Wykluczenie (W)
Wykluczenie za przekroczenie limitu 2 minut (M)
-4 000
Żółta kartka (Ż) -6 000
Czerwona kartka (C) -8 000
 1. Sprzedawanie/Kupowanie Zawodników.

– Gracz może Sprzedać/Kupić Zawodników tylko w czasie trwania Okienek transferowych.

– Po dokonanym transferze Gracz ma możliwość edycji składu swojej Drużyny i wyboru Kapitana.

– Sprzedając Zawodnika, Gracz utrzymuje jego punkty w klasyfikacji Gry, które Zawodnik zdobył do czasu jego Sprzedaży.

 1. Okienka transferowe.

– Okienka transferowe obowiązują zgodnie z niniejszym Regulaminem. Podczas Okienek transferowych Gracz może zmieniać skład swojej Kadry – Kupować/Sprzedawać Zawodników

– Transfery są dokonywane tylko w ramach Budżetu – na podstawie Listy transferowej

Okienka transferowe w Grze:

– przez okres od godz. 12:00 we wtorek, do godz. 15:00 w piątek po kalendarzowej dacie 4 Rundy PGE Ekstraligi 2023 włącznie, zgodnie z Kalendarzem PGE Ekstraligi 2023.

– przez okres od godz. 12:00 we wtorek, do godz. 15:00 w piątek po kalendarzowej dacie 7 Rundy PGE Ekstraligi 2023 włącznie, zgodnie z Kalendarzem PGE Ekstraligi 2023.

– przez okres od godz. 12:00 we wtorek, do godz. 15:00 w piątek po kalendarzowej dacie 10 Rundy PGE Ekstraligi 2023 włącznie, zgodnie z Kalendarzem PGE Ekstraligi 2023.

– przez okres od godz. 12:00 we wtorek, do godz. 15:00 w piątek po kalendarzowej dacie 14 kolejnej Rundy PGE Ekstraligi 2023 włącznie, zgodnie z Kalendarzem PGE Ekstraligi 2023.

– przez okres od godz. 12:00 we wtorek, do godz. 15:00 w piątek po kalendarzowej dacie 16 kolejnej Rundy PGE Ekstraligi 2023 włącznie, zgodnie z Kalendarzem PGE Ekstraligi 2023.

W przypadku meczów przełożonych Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach Okienek transferowych lub ich anulowania. Powiadomienie o zmianie następuje za pomocą komunikatu na oficjalnych profilach Gry na Twitterze https://twitter.com/eliga_manager i Facebooku https://www.facebook.com/EligaManager oraz w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi i na oficjalnej stronie EŻ https://ekstraliga.pl/.

Lista transferowa tworzona jest zgodnie ze zdobytymi punktami i przelicznikami wartości Zawodnika. Organizator może zmienić wartości Zawodników, ale nie w trakcie trwających Okienek transferowych.

Wyłącznie podczas trwającego Okienka transferowego można zakupić pakiet KSM. W trakcie jednego Okienka transferowego można zakupić jeden pakiet KSM.

 1. Przelicznik wartości Zawodnika na Liście transferowej w chwili startu Gry.
KSM Przelicznik SPEEDCASH
12,00 – 8,84 x 0,24 240.000
8,83 – 8,04 x 0,20 200.000
8,03 – 6,84 x 0,17 170 000
6,83 – 5,64 x 0,14 140.000
5,63 – 4,01 x 0,12 120.000
4,00 i mniej x 0,1 100.000
 1. Klasyfikacja i system nagradzania Drużyn w Grze.

– Klasyfikacja Drużyn w Grze jest prowadzona na podstawie zdobytych punktów poszczególnych Zawodników, zgłoszonych do składu Drużyny w danej Rundzie według Kalendarza PGE Ekstraligi 2023, sumowanych do dorobku Drużyny Gracza.

– Duże punkty do tabeli Drużyny danego Gracza:

2 pkt – Drużyna Gracza w danej Rundzie, według Kalendarza PGE Ekstraligi 2023, zdobywa minimum 46 punktów

1 pkt – Drużyna Gracza w danej Rundzie, według Kalendarza PGE Ekstraligi 2023, zdobywa 45 punktów

0 pkt – Drużyna Gracza w danej Rundzie, według Kalendarza PGE Ekstraligi 2023, zdobywa mniej niż 45 punktów

– Dodatki (Zawodnik w składzie Drużyny Gracza w realnym meczu PGE Ekstraligi 2023 odnotowuje w protokole: T, D, M, W, u/U, żółta karta, czerwona karta lub/i punkty w przedziale od 0 do 21 pkt, co oznacza, że w Grze Drużyna Gracza otrzymuje/traci: +2 / – 2 Dodatki za zwycięstwo lub porażkę realnej drużyny w rozgrywkach PGE Ekstraligi 2023. Bilans Dodatków liczy się wyłącznie za 1 Zawodnika obecnego w realnym składzie w rozgrywkach PGE Ekstraligi 2023. Remis Drużyny w bilansie Dodatków oznacza 0.

– Małe punkty do tabeli Drużyny danego Gracza:

– Suma punktów i punktów bonusowych w meczu PGE Ekstraligi 2023 uzyskana przez Zawodników, których Gracz wybrał do swojej Drużyny w danej Rundzie

O klasyfikacji Drużyn w Grze decydują w kolejności:

 1. Małe punkty i punkty bonusowe do tabeli Drużyny Gracza oraz Dodatki
 2. Duże punkty do tabeli Drużyny Gracza
 3. W przypadku równej liczby dużych i małych punktów w kolejności:
  I. suma punktów Zawodników młodzieżowych w Kadrze danego Gracza, zdobytych w PGE Ekstralidze 2023 przez Zawodników Drużyny danego Gracza.
  II. liczba miejsc pierwszych, drugich, trzecich i czwartych zdobytych w PGE Ekstralidze 2023 przez Zawodników Kadry danego Gracza.
  III. Krótszy czas (liczony w sekundach) zgłoszenia Drużyny danego Gracza w Grze (im krótszy czas, tym wyższa pozycja Drużyny Gracza w klasyfikacji). Zasada liczenia: ostatni zgłoszony skład Drużyny Gracza przed rozpoczęciem Rundy.

Przeliczanie wyników Drużyn.

– Aktualizacja wyników Gry jest prowadzona zgodnie z wynikami meczów PGE Ekstraligi 2023 dostępnymi w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi. Organizator zastrzega, że w czasie 24h po zakończeniu pełnej Rundy PGE Ekstraligi 2023, a w przypadku meczów przełożonych – 24h po zakończeniu przełożonego meczu możliwe są weryfikacje wyników na podstawie protokołów meczów PGE Ekstraligi 2023.

– Punktacja dodatnia i ujemna w Grze jest przeliczana w czasie do 24h po zakończeniu Rundy PGE Ekstraligi 2023 lub 24h po zakończeniu przełożonego meczu na podstawie protokołów meczów PGE Ekstraligi 2023.

– W szczególnych przypadkach aktualizacja może nastąpić w czasie do 48h po zakończonym meczu lub Rundzie PGE Ekstraligi 2023.

 1. Grupy Prywatne

– W grze można tworzyć Grupy Prywatne, czyli takie, w których uczestniczą tylko wybrane Drużyny posiadające kod dostępu. W jednej Grupie Prywatnej obowiązuje maksymalny limit Drużyn – 30

– Klasyfikacje Grup Prywatnych mają charakter towarzyski, a miejsca w tych klasyfikacjach nie są nagradzane

– Twórca Grupy Prywatnej otrzymuje kod grupy, który może udostępnić innym Graczom w Grze

– Każdy Gracz może utworzyć jedną Grupę Prywatną, każdy Gracz może być członkiem jednej Grupy Prywatnej

– Każda Drużyna w Grupie Prywatnej ma swoją listę punktowanych pojedynków

– Można utworzyć jeden pojedynek w Grupie Prywatnej z dowolną Drużyną będącą jej członkiem w ramach czasu zgłaszania składów Drużyn na daną Rundę w Grze

– Do założenia pojedynku w Grupie Prywatnej niezbędne jest wybranie nazwy Drużyny, z którą tworzy się pojedynek i wysłanie do niej zaproszenia

– Zaproszenie musi zostać zaakceptowane w ramach czasu zgłaszania składów Drużyn na daną Rundę w Grze, aby pojedynek był aktywny, może również zostać odrzucone, gdy Gracz nie chce tworzyć pojedynku z daną Drużyną

– W danej Rundzie można rozegrać jeden pojedynek w Grupie Prywatnej

– Za wygrany pojedynek Drużyna otrzymuje +46 małych punktów w klasyfikacji Grupy Prywatnej i +2 duże punkty w klasyfikacji Grupy Prywatnej

– Punkty w Grupach Prywatnych za pojedynki dodawane są do klasyfikacji generalnej Grupy Prywatnej

– Punkty w klasyfikacji generalnej nie obejmują punktów z pojedynków z Grup Prywatnych

 1. Nagrody w Grze.

 

 1. Ustala się następujące nagrody w ramach Kampanii 2023 (dalej: „Nagrody Kampanii”), które zostaną przyznane Graczom, którzy zajęli w Kampanii 2023 miejsca 1-10 wyłącznie w Lidze A (Liga B nie jest nagradzana):

Nagroda Kampanii za 1. Miejsce w Kampanii: nagroda pieniężna tj. 1 000,00 zł + dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 10% wszystkich nagród, nagroda rzeczowa tj. zegarek Aztorin,
Nagroda Kampanii za 2. Miejsce w Kampanii: nagroda pieniężna tj. 750,00 zł + dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 10% wszystkich nagród, nagroda rzeczowa tj. zegarek Aztorin,
Nagroda Kampanii za 3. Miejsce w Kampanii: nagroda pieniężna tj. 500,00 zł + dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 10% wszystkich nagród – nagroda rzeczowa tj. zegarek Aztorin,
Nagroda Kampanii za 4. Miejsce w Kampanii: nagroda pieniężna o wartości 10% wszystkich nagród – nagroda rzeczowa tj. zegarek Aztorin,
Nagroda Kampanii za 5. – 10. Miejsce w Kampanii: nagroda pieniężna o wartości 10% wszystkich nagród – nagroda rzeczowa tj. zegarek Aztorin,
Nagroda Kampanii za 11. – 30. Miejsce w Kampanii: czapka #SmakŻużla

Terminarz przyznawania Nagród Kampanii w Kampanii 2023:

– Nagrody Kampanii w Kampanii 2023 zostaną wysłane laureatom spedycją lub pocztą na wskazane adresy korespondencyjne w terminie do 31.12.2023.

 1. Graczowi uprawnionemu do Nagrody Kampanii (laureatowi Kampanii) nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą Kampanii na inne osoby bez zgody Organizatora. Laureat Kampanii może zrzec się przyznanej mu Nagrody Kampanii, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna Nagroda, ani też jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, i nie zwalnia to laureata Kampanii z jego zobowiązań określonych w warunkach Gry (w tym w niniejszym Regulaminie). Nagrody Kampanii nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody Kampanii, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
 2. Nagrody Kampanii zostaną wysłane kurierem lub pocztą na adres wskazany przez laureatów Kampanii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wysłany za pomocą za pomocą wysłania poczty elektronicznej na adres [email protected].
 3. Utrata prawa do Nagrody Kampanii i przejście Nagrody Kampanii na własność Organizatora ma miejsce w przypadku nieotrzymania przez Organizatora pełnego adresu korespondencyjnego w ciągu 7 dni od daty wyłonienia nagrodzonych laureatów Kampanii, a także odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody Kampanii przez nagrodzonego Gracza (laureata Kampanii).
 4. Organizator pobierze od Graczy zajmujących miejsca 1-10 (laureatów nagród, określonych w pkt 17 powyżej) podatek dochodowy od osób fizycznych – w wysokości 10 % od łącznej wartości nagrody. Podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez Organizatora do Urzędu Skarbowego – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

 

 1. Sposób ogłoszenia i wykorzystania wyników Gry.

W trakcie obowiązywania Kalendarza Gry Organizator podaje wyniki cząstkowe Gry do wiadomości publicznej w mediach i w sieci Internet.

 

 1. Postanowienia dodatkowe.

 

 1. Gracz, przystępując do Gry poprzez zalogowanie się do niej za pomocą aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Grze, prawa i obowiązki Organizatora oraz Graczy. Warunki uczestnictwa w Grze określa wyłącznie niniejszy Regulamin, a wszelkie inne materiały dotyczące Gry mają jedynie charakter informacyjny. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu Organizator będzie ogłaszał w swojej siedzibie i w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi oraz na stronie http://www.speedwayekstraliga.pl. Zmiany niniejszego Regulaminu będą następowały z poszanowaniem praw nabytych graczy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu będzie również dostępna do wglądu u Organizatora, tj. w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz oraz na stronie http://www.speedwayekstraliga.pl, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formacie PDF, co umożliwi Graczom jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.
 5. Organizator ma prawo do zakończenia Gry na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz wyłaniania zwycięzców Gry (laureatów Gry).
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Gry wynikających z nadużyć ze strony Gracza, w tym w szczególności złamania przez Gracza zasad niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć (zdyskwalifikować) danego Gracza z Gry, informując o tym Gracza poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na adres e-mail Gracza.
 7. Jakiekolwiek użycie nazwy Gry oraz oznaczenia Gry, zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych, wymaga stosownej, uprzedniej zgody Organizatora oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 8. Gra nie jest grą hazardową, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 227, z póz. zm.).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Gry podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie ewentualnego podatku od Nagród do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator.
 10. Wszelkie dodatkowe informacje o Grze, związane z jej funkcjonowaniem Gracz może uzyskać wysyłając e-mail na adres: [email protected].
 11. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące Gry są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie, z zastrzeżeniem następującego postępowania reklamacyjnego:
 • Reklamacje dotycząc spraw związanych z Grą należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Gry, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą przesłaną na jego adres wskazany w niniejszym Regulaminie Gry (decyduje data stempla pocztowego),
 • Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora,
 • Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji,
 • Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Gracza jest Organizator (Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz).
 2. Dane osobowe Gracza, podane w związku z udziałem w Grze, będą przetwarzane przez Organizatora, na podstawie zgody udzielonej przez Gracza w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia laureatów Gry, ogłoszenia wyników Gry oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Gry lub do momentu skorzystania przez Gracza z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody (co będzie jednoznaczne z rezygnacją Gracza z udziału w Grze). Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem Gracza w Grze i przeprowadzeniem Gry obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet jego imienia i nazwiska oraz nicka – w związku z przeprowadzeniem Gry i w celu ogłoszeniem wyników Gry.
 3. Gracz ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych w postaci tabeli klasyfikacji Gry zawierającej nick Gracza i jego wynik w Grze może być Oficjalny partner medialny Gry: Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 16, 02 – 092 Warszawa).
 5. Dane osobowe Gracza nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
 6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych Gracz może kierować na adres e-mail: [email protected].
 7. Podanie danych przez Gracza jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Grze.