Regulamin Junior Meczu

PROMOCJA „GŁOSUJ NA JUNIORA MECZU”

UCZESTNICTWO W PROMOCJI NIE WYMAGA ŻADNEGO ZAKUPU ANI INNEJ OPŁATY. ZAKUP NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ W PROMOCJI.

Zgłaszając się do udziału oraz uczestnicząc w niniejszej Promocji, wyrażasz zgodę na podleganie niniejszym Warunkom Uczestnictwa w Promocji („Warunki”) i oświadczasz, że spełniasz wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału w Promocji. Promocja podlega niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom.

 1. ORGANIZATOR
  1.1 Niniejsza Promocja jest organizowana i prowadzona przez spółkę Red Bull Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, Polska, numer KRS: 0000132170, NIP: 5261012714 („Organizator”), przy wsparciu partnerów, agencji i usługodawców Organizatora.
  1.2 W przypadku kiedy Promocja jest prowadzona za pośrednictwem jednej lub kilku platform stron trzecich, Promocja nie jest połączona z platformą (platformami) stron trzecich ani organizowana, promowana czy administrowana przez platformę (platformy) stron trzecich lub w jakikolwiek sposób z nią (nimi) związana. Twoje korzystanie z platformy (platform) stron trzecich podlega warunkom zamieszczonym na takiej platformie strony trzeciej. Organizator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie przestrzegasz warunków platformy (platform) stron trzecich.
 1. PROMOCJA („Promocja”)
  2.1 Promocja odbywa się pod nazwą: „Głosuj na Juniora meczu”. Promocja jest związana z meczami żużlowymi odbywającymi się w ramach, zarządzanych przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz, Polska, numer KRS: 0000264778, NIP: 5542694384 („”), rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu pod nazwą „PGE Ekstraliga”, odbywających się na podstawie Regulaminów Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego, w tym na podstawie Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski/DMP („PGE Ekstraliga”) w sezonie 2023 oraz udziału w nich „Juniorów” (tj. osób biorących udział w rozgrywkach PGE Ekstraligi jako zawodnik klubu żużlowego uczestniczącego w tych rozgrywkach, które nie ukończyły 21 roku życia i mają status „juniora” w rozumieniu Regulaminów Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego dotyczących rozgrywek PGE Ekstraligi, w tym w rozumieniu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski/DMP) w sezonie 2023.
  2.2 Promocja rozpoczyna się 8 kwietnia 2023 r. o godzinie 19:00 czasu UTC+1 i kończy 10 października 2023 r. o godzinie 23:59 czasu UTC+1 (włącznie). Organizator musi otrzymać wszystkie zgłoszenia przed upływem daty końcowej Promocji.
  2.3 Wszystkie zgłoszenia do Promocji otrzymane poza określonymi powyżej ramami czasowymi zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 1. PRAWO DO UDZIAŁU
  3.1 Aby wziąć udział w Promocji i mieć prawo do nagrody, oświadczasz i zapewniasz, że spełniasz następujące kryteria kwalifikujące:
 • Potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną występującą w charakterze osobistym i w momencie zgłaszania do Promocji masz skończone 18 lat lub więcej. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą uczestniczyć w Promocji ani przekazywać Organizatorowi swoich „Danych Osobowych” (tj. wszelkich danych związanych z Twoją osobą, takie jak dane kontaktowe, odpowiedzi udzielone w ramach Promocji czy zdjęcia). Przekazywanie nam Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie dostarczysz wszelkich wymaganych Danych Osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału w Promocji.
 • Udział w Promocji mogą wziąć wyłącznie mieszkańcy Polski. Należy pamiętać, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Promocji z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów.
 • Członkowie zarządu, przedstawiciele wyższego kierownictwa i pracownicy Organizatora, jego spółki macierzystej, spółek powiązanych, spółek zależnych, przedstawicieli i wszelkich innych firm związanych z przygotowaniem lub realizacją Promocji, zawodowi doradcy, usługodawcy zewnętrzni lub agencje reklamowe i promocyjne zaangażowane w Promocję oraz członkowie najbliższej rodziny i osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, co wymienione osoby (niezależnie od pokrewieństwa) nie mają prawa do uczestnictwa w Promocji ani ubiegania się o nagrody. Organizator zweryfikuje niniejsze warunki w trakcie dokonywania wyboru w oparciu o własną bazę danych.
  3.2 Organizator nie będzie przyjmować zgłoszeń które: (a) zostały wygenerowane automatycznie przez komputer; (b) zostały wypełnione przez osoby trzecie (w Twoim imieniu) lub uzupełnione masowo; (c) są nieczytelne, zostały przerobione, zrekonstruowane lub sfałszowane; lub (d) są niekompletne. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania podanego przez Ciebie adresu e-mail oraz w stosownych przypadkach zgody opiekuna prawnego, a także do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgłoszenia zawierające nieważny adres e-mail lub błędne dane dotyczące Twojego wieku lub miejsca zamieszkania będą uznawane za nieważne. Nie wolno zgłaszać się do udziału w niniejszej Promocji za pomocą kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych. Jeżeli okaże się, że skorzystałeś z kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych w celu obejścia tej zasady, wszystkie Twoje zgłoszenia zostaną usunięte.
 1. ZASADY UCZESTNICTWA I NAGRODY
  4.1 Aby wziąć udział w niniejszej Promocji, musisz w pierwszej kolejności zagłosować w oficjalnej aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi (której administratorem jest EŻ; „Aplikacja”) na Juniora danego meczu PGE Ekstraligi, zgodnie z zasadami określonymi przez EŻ w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków („Aktywacja”), a następnie, po oddaniu głosu w Aplikacji w ramach Aktywacji, zostaniesz, po wyrażeniu zgody, przekierowany na stronę internetową Organizatora: redbull.pl i jeśli chcesz wziąć udział w Promocji to musisz krok po kroku postępować zgodnie z instrukcjami określonymi przez Organizatora, które obejmują podanie danych wymaganych do przeprowadzenia rejestracji w Promocji (np. imię i adres e-mail). Ponadto jeżeli rejestrujesz się w Promocji za pomocą konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, wymagane może być przekazanie nam dodatkowych informacji (np. wiek lub lokalizacja).
  4.2 Aby z powodzeniem wziąć udział w Promocji, będziesz musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy („Zgłoszenie”) jak opisano na stronie internetowej Organizatora: redbull.pl
  4.3 Każda osoba może wygrać w Promocji tylko jeden raz.
  4.4 Nagrody w Promocji to 2-pak Red Bulla (1 puszka Energy Drink o poj. 250 ml oraz 1 puszka Red Bull o smaku arbuza o poj. 250 ml) – dla 100 pierwszych zgłaszających się do Promocji osób.
  4.5 Nagroda zostanie przekazana poprzez przesyłkę do paczkomatu InPost. Łączna wartość każdej nagrody nie przekroczy 20 zł.
  4.6 W przypadku chęci uzyskania dalszych szczegółów odnośnie Promocji prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail Organizatora: [email protected]. Jeżeli wyłoniony zdobywca (zdobywcy) nagrody nie spełnia kryteriów kwalifikujących określonych w niniejszych Warunkach, Organizator wybierze alternatywnego zdobywcę (zdobywców) nagrody. Jeżeli zostaniesz zdyskwalifikowany, Organizator nie ma obowiązku publikować informacji o tym fakcie. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości oraz odpowiedniego zapisania procesu wyłaniania zdobywcy (zdobywców) nagrody w celu umożliwienia weryfikacji wyników Promocji.
 1. POWIADOMIENIE ORAZ ODBIÓR NAGRODY
  5.1 Dane kontaktowe przekazane w Twoim Zgłoszeniu do udziału w Promocji zostaną wykorzystane do powiadomienia Cię o jakichkolwiek nagrodach, do których przysługuje Ci prawo, więc prosimy upewnić się, że są one aktualne i poprawne.
  5.2 Organizator powiadomi zdobywcę (zdobywców) nagrody za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonu podanego w Zgłoszeniu do Promocji. Po otrzymaniu powiadomienia, zdobywca (zdobywcy) nagrody otrzyma szczegółowe informacje na temat tego, jak odebrać nagrodę. Jeżeli zdobywca nagrody będzie niedostępny lub kontakt z nim/nią nie będzie możliwy lub nie odbierze nagrody w określonych ramach czasowych, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi wybranemu zgodnie ze stosownym procesem wyłaniania zdobywcy (zdobywców) nagrody.
  5.3 Nagroda nie może zostać przeniesiona na inne osoby ani odebrana przez osobę trzecią w Twoim imieniu.
  5.4 Lista zdobywców nagród może zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora. W przypadku gdy jesteś zdobywcą nagrody, zgodnie z powyższym wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych (np. imienia i nazwiska, przezwiska) przez Organizatora.
  5.5 Maksymalny okres dostarczenia nagrody nie przekroczy 30 dni od czasu zakończenia Promocji. Zdobywca (zdobywcy) nagrody zostanie poinformowany o wszelkich opóźnieniach w dostarczeniu nagrody.
  5.6 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek lub wszystkich nagród nagrodami o równej lub większej wartości.
  5.7 Należy pamiętać, że uczestnikom Promocji nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Promocji poza tymi wyszczególnionymi w niniejszych Warunkach. Nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną.
  5.8 Zdobywca nagrody pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich należności z tytułu podatków (w tym odsetek i kar) opłacanych właściwym władzom podatkowym w związku z otrzymaniem nagrody. W przypadku przyznania nagrody rzeczowej Organizator doda do niej nagrodę pieniężną w wysokości 11,13% wartości nagrody rzeczowej. Suma ta nie zostanie wydana uczestnikowi, lecz przekazana przez Organizatora jako podatnika właściwym władzom podatkowym, zgodnie z 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647, z późn. zm.), tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego.
 1. PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI
  6.1 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i bez naruszania Twoich praw ustawowych, w przypadku gdy zdaniem Organizatora Promocja zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Promocji bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego rodzaju strat czy szkód, jakie możesz ponieść Ty lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio). Powinieneś regularnie odwiedzać stronę internetową Organizatora: pl, w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany, które będą obowiązywać od momentu publikacji na ww. stronie internetowej Organizatora.
  6.2 W dowolnym momencie trwania Promocji, Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zablokowania lub wstrzymania głosów, zdyskwalifikowania i/lub wykluczenia każdego uczestnika Promocji, jeżeli jest przekonany o tym, że w przypadku gdy proces wyłaniania zdobywcy (zdobywców) nagrody opiera się na głosowaniu, jakiekolwiek osoby głosujące na takiego finalistę zostały opłacone, zachęcone lub w jakikolwiek sposób zmuszone do oddania głosu przez finalistę lub osobę trzecią i/lub uczestnik nie stosuje się do niniejszych Warunków, oszukuje albo, jeśli dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania. Decyzja Organizatora odnośnie wszelkich spraw związanych z Promocją jest ostateczna i nie podlega żadnym dalszym roszczeniom.
  6.3 W przypadku dyskwalifikacji zwycięzcy, nagroda przepada i może zostać przyznana ponownie zgodnie ze stosownym procesem wyłaniania zdobywcy (zdobywców) nagrody.
 1. GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH

Informacje odnośnie sposobów, w jakie Organizator może gromadzić, przetwarzać i przechowywać Twoje Dane Osobowe w związku z Promocją i w innych przypadkach, znajdują się w następującym dokumencie Organizatora: www.redbull.com/pp/pl_PL

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA
  8.1 W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego pracownicy, agenci lub dystrybutorzy nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za wypłacenie zdobywcom nagrody odszkodowania ani nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku uczestnictwa w Promocji oraz odbierania nagrody. Wszelkie ograniczenie odpowiedzialności zostaje wykluczone w przypadku oszustwa, winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. Twoje ustawowe prawa nie są naruszone.
  8.2 Organizator i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Ciebie z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Ciebie w związku z udziałem w Promocji, o ile taka strata nie wynika z nieprzestrzegania umownych i prawnych obowiązków Organizatora lub Grupy Red Bull, kiedy to Organizator wciąż ogranicza swoją odpowiedzialność za wyżej wymienione sytuacje w zakresie dozwolonym przez prawo.
  8.3 Organizator i Grupa Red Bull nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Promocji, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.
  8.4 Nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w niniejszej Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie jesteś w stanie z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w Promocji.
  8.5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy zranisz się w trakcie wykonywania czynności związanych z Promocją. Niniejszym oświadczasz, że Twój stan zdrowia, nie uniemożliwia Ci bezpiecznego udziału w Promocji ani nie stwarza faktycznego ryzyka dla innych. Potwierdzasz także, że Twój udział w Promocji nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów.
  8.6 Organizator i Grupa Red Bull w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił znajdujących się poza ich rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania), kiedy zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa okoliczności te stanowią przypadek działania siły wyższej.
  8.7 W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Promocji nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia, a wszystkie nagrody zostają przyznane „w stanie, w jakim są”, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu).
  8.8 Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/przyznanie nagrody wymaga zgody opiekuna prawnego. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosisz Ty.
  8.9 EŻ nie ponosi odpowiedzialności za organizację, przebieg i przeprowadzenie Promocji, w tym w stosunku do jakichkolwiek jej uczestników, a także jakichkolwiek osób trzecich.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  9.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.
  9.2 Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, a uczestnicy Promocji i Organizator podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla adresu siedziby Organizatora.
  9.3 Aktualna wersja niniejszych Warunków będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: redbull.pl.
  9.4 Ogólne pytania dotyczące niniejszych Warunków i/lub Promocji należy kierować na adres e-mail Organizatora: [email protected].

Załącznik nr 1 – Zasady Aktywacji – Regulamin aktywacji „Junior PGE Ekstraligi”

Aktywacja z dziedziny sportu dotycząca wybierania najpopularniejszych Juniorów PGE Ekstraligi

 (dalej: „Aktywacja”)

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator Aktywacji.

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Pestalozziego 3 (85-095), zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000264778, NIP: 554-269-43-84 (dalej: „”), będąca spółką zarządzającą klubowymi rozgrywkami żużlowymi „PGE Ekstraligi” o tytuł Drużynowego Mistrza Polski na Żużlu (dalej: „PGE Ekstraliga”).

 1. Rodzaj Aktywacji.

1.Rodzaj Aktywacji – aktywacja z dziedziny sportu (dotycząca sportu żużlowego) związana z wybieraniem najpopularniejszych Juniorów (tj. osób biorących udział w rozgrywkach PGE Ekstraligi jako zawodnik klubu żużlowego uczestniczącego w tych rozgrywkach, które nie ukończyły 21 roku życia i mają status „juniora” w rozumieniu Regulaminów Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego dotyczących rozgrywek PGE Ekstraligi, w tym w rozumieniu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski/DMP: dalej: „Junior”) w wyścigach i meczach odbywających się w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi w sezonie 2023 (dalej: „PGE Ekstraliga 2023”);

2.Warunek udziału w Aktywacji – warunkiem uczestnictwa w Aktywacji jest ukończenie 18 roku życia (osiągniecie pełnoletniości) oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i statusu konsumenta w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.).

 1. Formuła Aktywacji.

Aktywacja polega na wybieraniu w oficjalnej aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, którą można pobrać na urządzenia mobilne https://ekstraliga.pl/spolka-ekstraliga/pge-ekstraliga-aplikacja-mobilna/ (dalej: „Aplikacja”), przez użytkowników Aplikacji, najpopularniejszych Juniorów meczów PGE Ekstraligi 2023 (dalej: „Mecze”), poprzez ich wskazanie w Aplikacji (tj. poprzez kliknięcie pola wyboru w zakładce „Relacja” w Aplikacji).

Wybieranie Juniora Meczu w ramach Aktywacji odbywa się w każdym biegu programowym każdego meczu PGE Ekstraligi zgodnie z terminarzem rozgrywek i dotyczy wyłącznie zawodników zgłoszonych do Meczów z numerami startowymi 6 i 7 oraz 14 i 15.

Aktywacja odbywa się oddzielnie w odniesieniu do każdego Meczu i rozpoczyna się po zakończonym drugim biegu każdego Meczu, a kończy po zakończonym 15 biegu każdego Meczu.

Aktywacja i udział w niej nie wiąże się z żadnymi nagrodami.

Wyniki Aktywacji publikowane są w Aplikacji w postaci procentowej.

Warunkiem uczestnictwa w Aktywacji jest zalogowanie się do Aplikacji przez jej użytkownika poprzez podanie wskazanych tam danych logowania do Aplikacji.

EŻ zastrzega sobie prawdo do moderowania Aktywacji w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jej przebiegu.

 1. Cel Aktywacji.

Celem Aktywacji jest promocja żużla, w szczególności PGE Ekstraligi, a także ogólna promocja sportu.