Regulamin Red Bull Juniorskie Asy

REGULAMIN PROGRAMU „RED BULL JUNIORSKIE ASY” PODCZAS ROZGRYWEK O DRUŻYNOWE MISTRZOSTWO POLSKI NA ŻUŻLU W SEZONIE 2023

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady Programu, który jest przeznaczony dla Juniorów i realizowany w związku z rozgrywkami PGE Ekstraligi zarządzanymi przez EŻ – w ramach których klasyfikowane są przejazdy Juniorów z każdego 2. biegu (Biegu) każdego meczu rozgrywek PGE Ekstraligi w sezonie 2023.
 2. Celem Programu jest promocja żużla i wyłonienie najlepszych Juniorów sezonu 2023 PGE Ekstraligi.

II. DEFINICJE

Pojęcia używane w Regulaminie oznaczają:

 1. „Regulamin” – Regulamin Programu, tj. niniejszy dokument.
 2. „Bieg” – każdy 2. (drugi) bieg każdego z 70 meczów PGE Ekstraligi w sezonie 2023.
 3. „Program” – organizowany przez Organizatora i realizowany na podstawie regulaminu Program „Red Bull Juniorskie Asy”, stanowiący odrębną klasyfikację Juniorów klubów występujących w rozgrywkach PGE Ekstraligi w sezonie 2023, w ramach której klasyfikowane są ich przejazdy w Biegach i są oni następnie klasyfikowani na podstawie uzyskanych wyników oraz – po ustaleniu końcowej klasyfikacji generalnej w ramach Programu – mogą uzyskać przewidziane w Regulaminie nagrody.
 4. „Organizator” – organizator Programu „Red Bull Juniorskie Asy”, tj. Red Bull Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 99, 02-634 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000132170, NIP: 5261012714.
 5. „EŻ” – Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264778, NIP: 554-269-43-84, która zarządza rozgrywkami o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu pod nazwą „PGE Ekstraliga” odbywającymi się na podstawie Regulaminów Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego i posiada wszelkie prawa do zarządzania rozgrywkami PGE Ekstraligi, w tym prawami sportowymi i marketingowymi na podstawie umowy o zarządzanie rozgrywkami zawartej z Polskim Związkiem Motorowym za zgodą ministra właściwego ds. kultury fizycznej, a które wspiera Organizatora na jego zlecenie, w organizacji i przeprowadzeniu Programu.
 6. „PGE Ekstraliga” – zarządzane przez EŻ (na podstawie umowy o zarządzanie rozgrywkami zawartej z Polskim Związkiem Motorowym za zgodą ministra właściwego ds. kultury fizycznej) rozgrywki o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu pod nazwą „PGE Ekstraliga”, odbywającymi się na podstawie Regulaminów Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego, w tym na podstawie Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski/DMP.
 7. „Serwis Zawodów” – oficjalny serwis internetowy PGE Ekstraligi znajdujący się pod adresem: www.speedwayekstraliga.pl / Ekstraliga App (aplikacja mobilna).
 8. „Junior” – osoba biorąca udział w rozgrywkach PGE Ekstraligi w sezonie 2023 jako zawodnik klubu żużlowego uczestniczącego w rozgrywkach PGE Ekstraligi w sezonie 2023, która nie ukończyła 21 roku życia i ma status „juniora” w rozumieniu Regulaminów Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego dotyczących rozgrywek PGE Ekstraligi, w tym w rozumieniu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski/DMP, a która jest klasyfikowana w ramach Programu na podstawie przejazdów w Biegach i uzyskanych w nich wyników oraz – po ustaleniu końcowej klasyfikacji generalnej w ramach Programu – może uzyskać przewidzianą w Regulaminie nagrodę.

III. CHARAKTER PROGRAMU I BIEGÓW ORAZ FORMUŁA RYWALIZACJI

 1. Program jest skierowany do i obejmuje wszystkich Juniorów wszystkich klubów żużlowych występujących w rozgrywkach PGE Ekstraligi w sezonie 2023.
 2. Program ma charakter ciągły, trwający przez cały sezon 2023 rozgrywek PGE Ekstraligi, zgodnie z terminarzem rozgrywek PGE Ekstraligi na ten sezon.
 3. Rywalizacja w ramach Programu odbywa się w każdym Biegu i jest rozgrywana między Juniorami zgodnie z Regulaminem DMP.
 4. Rywalizacja rozstrzygana jest zgodnie z Regulaminem DMP i na tej podstawie przyznawane są Juniorom punkty do klasyfikacji generalnej w ramach Programu, tj. pierwsze miejsce w Biegu – 3 pkt, drugie miejsce w Biegu – 2 pkt, trzecie miejsce w Biegu – 1 pkt, czwarte miejsce w Biegu – 0 pkt.
 5. Po każdym meczu PGE Ekstraligi Organizator i EŻ publikują w Serwisie Zawodów aktualną klasyfikację generalną w ramach Programu, obejmującą liczbę punktów zdobywaną przez Juniorów w rozgrywkach PGE Ekstraligi.
 6. Na koniec sezonu 2023 PGE Ekstraligi Organizator i EŻ w Serwisie Zawodów publikują końcową klasyfikację generalną w ramach Programu, podsumowującą dorobek punktowy Juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie wyniki uzyskane w Biegach.
 7. W przypadku równości punktów w Biegach, o klasyfikacji Juniorów w ramach Programu będą decydować w kolejności następujące dodatkowe zasady dotyczące wyłącznie Biegów w całych rozgrywkach PGE Ekstraligi sezonu 2023:
  a) liczba punkty bonusowych Juniorów;
  b) liczba pierwszych, drugi, trzecich, czwartych miejsc Juniorów;
  c) liczba startów Juniorów;
  d) średnia biegopunktowa Juniorów.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I BIEGACH

 1. Do Programu i Biegów dopuszczeni będą Juniorzy, którzy spełniają warunki określone przez EŻ, zgodnie z Regulaminem DMP.
 2. Udział Juniora w Programie i w Biegach wymaga:
  1. posiadania aktualnego ubezpieczenia z tytułu startu w zawodach sportowych określonego w Regulaminie DMP;
  2. posiadania odpowiedniego sprzętu sportowego określonego w Regulaminie DMP.
 3. Junior podczas udziału w Biegach nie może być pod wpływem środków wpływających na jego zdolności motoryczne i ocenę sytuacji tj. alkoholu, środków odurzających, leków.

V. NAGRODY

 1. W ramach Programu przewidziane są następujące nagrody za miejsca 1-3 w końcowej klasyfikacji generalnej Programu, które będą przyznawane na koniec sezonu 2023 PGE Ekstraligi:
 • 1 miejsce:
  • Tytuł „Juniora Sezonu PGE Ekstraligi”,
  • voucher o wartości 30.000,00 zł netto do wykorzystania na zakup silnika u KOWALSKI RACING S.K.A. wraz z konsultacjami z tunerem Ryszardem Kowalskim,
  • 5-dniowy obóz treningowy w centrum Red Bull Athlete Performance Center w Thalgau, Austria o wartości 10.000,00 zł,

z zastrzeżeniem, że nagroda w postaci powyższego wyjazdu do centrum treningowego Red Bull Athlete Performance Center w Thalgau, Austria może zostać przyznana tylko Juniorowi nie posiadającemu sponsorów konkurencyjnych w stosunku do marki Organizatora, tj. „Red Bull”, a jeżeli tytuł „Juniora Sezonu PGE Ekstraligi” wygra Junior sponsorowany przez markę konkurencyjną w stosunku do marki Organizatora, tj. „Red Bull” wówczas nagroda w postaci powyższego wyjazdu do centrum treningowego Red Bull Athlete Performance Center w Thalgau, Austria zostanie przyznana kolejnemu Juniorowi w końcowej klasyfikacji generalnej Programu, nie posiadającemu sponsora konkurencyjnego w stosunku do marki Organizatora, tj. „Red Bull”,

 • 2 miejsce:
  • Voucher o wartości 20.000,00 zł netto do wykorzystania na zakup ramy motocykla żużlowego w sklepie Rafał Haj Speedway Parts,
 • 3 miejsce:
  • Voucher o wartości 10.000,00 zł netto do wykorzystania na zakup sprzętu żużlowego w sklepie Rafał Haj Speedway Parts.
 1. Prawo do uzyskania i odbioru nagrody przysługuje Juniorowi, który zajmie określone powyżej miejsce w końcowej klasyfikacji generalnej Programu i spełni pozostałe warunki przewidziane w Regulaminie w zakresie dotyczącym uzyskania i odbioru nagrody. Odbiór nagrody będzie potwierdzany przez Juniora – poprzez zaakceptowanie Regulaminu i podpisanie oświadczenia znajdującego się na końcu Regulaminu. Nagroda nie może zostać przeniesiona na inne osoby niż nagrodzony Junior, ani odebrana przez osobę trzecią w imieniu nagrodzonego Juniora. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek lub wszystkich nagród nagrodami o równej lub większej wartości.
 3. Do wszystkich nagród zostanie doliczona przez Organizatora nagroda pieniężna w wysokości 11,13 % wartości nagrody. Nagroda pieniężna, o której mowa powyżej, nie zostanie wydana nagrodzonym Juniorom, lecz przekazana właściwym organom skarbowym przez Organizatora jako płatnika podatku, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647, z późn. zm.), tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 4. W przypadku chęci uzyskania przez Juniora dodatkowych szczegółów może on wysłać wiadomości używając formularza: https://www.redbull.com/pl-pl/energydrink/contact-assistant.

VI.NADANIE PRAW

 1. W związku z Programem – w celu odebrania przyznanej mu nagrody (co stanowi warunek jej odbioru) – nagrodzony Junior (zdobywca nagrody w ramach Programu) powinien dobrowolnie przekazać Organizatorowi swoje dane, tj. imię i nazwisko oraz podobiznę, przy czym wyłącznie po to, aby powyższe dane (imię i nazwisko oraz podobizna) Juniora były wyświetlane na oficjalnym serwisie www Programu (tj. www.redbull.pl/asy) – w celu informowania o Juniorach nagrodzonych w ramach Programu i przebiegu Programu, w tym jego klasyfikacji. Nie przekazanie przez nagrodzonego Juniora jego ww. danych jest równoznaczne z rezygnacją z odebrania i otrzymania przez niego przyznanej mu nagrody przewidzianej w Regulaminie, która w takim przypadku przechodzi automatycznie na kolejnego Juniora w końcowej klasyfikacji generalnej Programu.
 2. W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, jako wynagrodzenie za udział w Programie oraz możliwość zdobycia nagrody, nagrodzeni Juniorzy (zdobywcy nagród w ramach Programu) mogą być poproszeni o udział w działaniach promocyjnych lub marketingowych Organizatora dotyczących Programu i Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania imion, nazwisk i podobizn zdobywców nagród, ich fotografii oraz nagrań audio lub wideo z ich udziałem we wszelkich materiałach promocyjnych lub marketingowych w zakresie, na który każdy zdobywca nagrody wyrazi odrębnie zgodę. Tam, gdzie będzie to wymagane, Organizator uzyska stosowną, odrębną zgodę zdobywcy nagrody. Nie udzielenie przez nagrodzonego Juniora powyższej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z odebrania i otrzymania przez niego przyznanej mu nagrody przewidzianej w Regulaminie, która w takim przypadku przechodzi automatycznie na kolejnego Juniora w końcowej klasyfikacji generalnej Programu.
 3. Nagrodzony Junior przyjmuje do wiadomości, że ma prawo odmówić zgód, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, na przekazanie i wykorzystanie jego danych, tj. imienia, nazwiska i podobizny, fotografii oraz nagrań audio lub wideo z jego udziałem przez Organizatora (np. w materiałach promocyjnych lub marketingowych), jednak taka odmowa będzie równoznaczna z rezygnacją przez zdobywcę nagrody z odbioru i otrzymania przyznanej mu nagrody przewidzianej w Regulaminie, która w takim przypadku przechodzi automatycznie na kolejnego Juniora w końcowej klasyfikacji generalnej Programu.

VII. GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH

Informacje odnośnie sposobów, w jakie Organizator może gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe Juniora w związku z Programem i Biegami oraz w innych przypadkach, znajdują się w następującym dokumencie Organizatora: www.redbull.com/pp/pl_PL.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

 1. W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego pracownicy, agencje lub dystrybutorzy nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za wypłacenie zdobywcom nagrody odszkodowania ani nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku uczestnictwa w Programie lub w Biegach oraz odbierania nagrody. Wszelkie ograniczenie odpowiedzialności zostaje wykluczone w przypadku oszustwa, winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. Ustawowe prawa Juniora nie są naruszone.
 2. Organizator i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Juniora z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Juniora w związku z udziałem w Programie lub w Biegach, o ile taka strata nie wynika z nieprzestrzegania umownych i prawnych obowiązków Organizatora lub Grupy Red Bull, kiedy to Organizator wciąż ogranicza swoją odpowiedzialność za wyżej wymienione sytuacje w zakresie dozwolonym przez prawo.
 3. Organizator i Grupa Red Bull nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach.
 4. Nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w Programie i Biegach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy Junior nie jest w stanie z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w Programie i Biegach.
 5. Organizator i Grupa Red Bull w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z Regulaminem na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił znajdujących się poza ich rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania), kiedy zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa okoliczności te stanowią przypadek działania siły wyższej.
 6. W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Programu i Biegów nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia, a wszystkie nagrody zostają przyznane „w stanie, w jakim są”, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu).
 7. Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo w Programie lub przyznanie/odbiór nagrody wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego Juniora. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosi Junior.
 8. EŻ nie ponosi odpowiedzialności za organizację, przebieg i przeprowadzenie Programu, w tym w stosunku do jakichkolwiek jego uczestników (tj. Juniorów), a także jakichkolwiek osób trzecich.

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, a Organizator i uczestnicy Programu (tj. Juniorzy), podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych właściwych dla adresu siedziby Organizatora.
 3. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora Ogólne pytania dotyczące Regulaminu lub Programu u należy kierować na adres: https://www.redbull.com/pl-pl/energydrink/contact-assistantX.